Tezsiz Yüksek Lisans Esasları

Tezsiz Yüksek Lisans Program Süreci

 • (1) Tezsiz yüksek lisans programlarında Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini veya Enstitü Kurulu tarafından belirlenen nitelikteki doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini öğrenci kayıt yaptırdığı zaman Danışman olarak belirler. Danışman atanana kadar danışmanlık görevi ABD Başkanı tarafından yerine getirilir.
 • (2) Öğrenci, öğreniminin birinci döneminin sonuna kadar danışmanını belirlemiş ise (Danışman olması istenen öğretim üyesinin ve ABD Başkanının onayı alınarak YL004-Danışman Seçme Atama Formu doldurulmuş şekilde Enstitüye teslim edilmesi ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararı alınarak) ikinci dönem başında dönem projesini seçebilir. (Program süresinin uzaması halinde üçüncü dönem de proje seçilebilir.)
 • (3) Danışman ataması ile beraber dönem projesi konusu da belirlenir. (YL004-Danışman Seçme Atama Formu'nda proje konusu belirtilir.)
 • (4) Danışmanın kontrolünde yapılan proje hazırlıkları, araştırmalar ve uygulama sonuçları YL007-Tez Proje Hazırlama Kılavuzu'na uygun şekilde YL012-Tezsiz Yüksek Lisans Proje Şablonu kullanılarak yazılır ve YL009 Tez/Proje İlk Teslim Formu ile enstitüye teslim edilir (Tez/Proje ilk teslim tarihi olarak Akademik Takvimde belirtilen tarihten önce)
 • (5) İncelenen projede yapılması gereken biçimsel düzeltmeler öğrenci işleri tarafından belirlenir ve öğrenci projesinde gerekli revizyonları yapmak amacıyla öğrenci işlerinden proje dokümanını geri alır.
 • (6) Danışmanın kontrolünde gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra proje dokumanın üç basılı nüshası (beyaz karton kapaklı) ve bir CD ortamında sayısal kopyası (Proje dokümanının PDF formatında kopyası) ile enstitüye YL014- Tezsiz Proje Teslim formu ile birlikte teslim edilir. (Tez/Proje nihai teslim tarihi olarak Akademik Takvimde belirtilen tarihten önce)
 • (7) Projede başarılı olunduğu takdirde derslerin tamamlanması durumunda Tezsiz Yüksek Lisans derecesi alınmış olur. Öğrenci, mezuniyet ve ilişik kesme işlemlerini yapar. Bu konuda ayrıca bilgilendirme e-mail ve Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden yapılır.

Genel Esaslar

 • (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bir anabilim dalında tezli ve/veya tezsiz yüksek lisans programının açılıp açılmayacağı, bu programların hangi Enstitü anabilim dallarında ve nasıl yürütüleceği ile Üniversite yetkisinde olan tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçişe ilişkin hususlar, Enstitü Kurulunun teklifi, Senatonun kararı ve Bakanlık onayı ile belirlenir. Açılması planlanan lisansüstü programlar hakkında Yükseköğretim Kuruluna bilgi verilir.
 • (2) Üniversitede; öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi ile Avrupa Kredi Transfer Sistemi kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli, bu amaçla başka yükseköğretim kurumlarıyla yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslarla uyumlu olarak Enstitü Kurulunca teklif edilir, Senato tarafından karara bağlanır.
 • (3) Yüksek lisans programlarında derse devam zorunludur. Derse devam oranı teorik derslerde en az %70, uygulamalı derslerde en az %80'dir.
 • (4) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavı ile lisansüstü eğitime giriş sınavı aynı koşullarda uygulanmış olmak kaydıyla, tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında yatay geçişe izin vermek, Enstitü Yönetim Kurulunun yetkisindedir.
 • (5) Yüksek lisans programları arasında geçiş yapan öğrencinin ilk programda geçirdiği süre, geçiş yaptığı program için öngörülen süreden sayılır. Geçiş başvuruları her eğitim-öğretim yarıyılı başında yapılabilir ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının uygun görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. İlgili Enstitü anabilim dalı gerekli hâllerde geçiş yapmış olan öğrenciye ek ders alma zorunluluğu getirebilir.
 • (6) Yüksek lisans programları, yurt içi ve yurt dışında ortak programlar şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama usulleri, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslarla uyumlu olarak, Enstitü Kurulunun teklifi ile Senato tarafından belirlenir.

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

 • (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.
 • (2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS kredisinden az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Dönem projesinin konusunun belirlenmesi, değiştirilmesi, sonuçlandırılması ve savunma sınavının icrasına ilişkin hususlar, Senato tarafından belirlenir.
 • (3) Öğrencinin alacağı derslerin en fazla üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.
 • (4) Senato tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir. Yeterlik sınavında jüri teşkil edilip edilmeyeceği ve sınavın icrasına ilişkin hususlar, Senato tarafından belirlenir.
 • (5) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.

Süre

 • (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesi gereğince atanmış olan akademik danışman, öğrencinin ilişkisinin kesilmesine dair gerekçeli bir rapor hazırlar ve Enstitü Müdürlüğüne sunar.

Danışmanın Atanması

 • (1) Tezsiz yüksek lisans programında Enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya Enstitü Kurulu tarafından belirlenen nitelikteki doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini öğrenci kayıt yaptırdığı zaman belirler.

Tezsiz Programdan Tezli Programa Geçiş Uygulama Esasları

 • (1) Öğrenci kayıtlı olduğu tezsiz programdan, aynı ismi taşıyan veya Enstitü Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen tezli programa ilgili programın öngördüğü yabancı dil şartı ile Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) şartını sağlamak kaydıyla ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile geçiş yapabilir.
 • (2) Tezsiz yüksek lisans programlarından tezli yüksek lisans programlarına geçiş başvuruları akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Başvuruların, öğrencinin başvurduğu programın kontenjanı dâhilinde değerlendirmesi sebebiyle, yeni öğrenci başvurularının alındığı zamanda yapılması esastır.
 • (3) Öğrencinin, tezli programa geçiş yapabilmesi için kayıtlı olduğu tezsiz programda proje aşamasına geçmemiş, genel ağırlıklı not ortalamasının birinci veya ikinci yarıyıl sonunda 4,00 üzerinden asgari 3,00 olması gerekir.
 • (4) Öğrenci, tezsiz yüksek lisans programında aldığı derslerin en az %70'inin geçiş yapılmak istenen programın dersleriyle eş değer olması koşuluyla, başvurduğu programın kontenjanları dâhilinde tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilir. Derslerin eş değerliliği konusundaki değerlendirme ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından yapılır. Tezli yüksek lisans programına geçiş yapan öğrencinin daha önce kayıtlı olduğu tezsiz yüksek lisans programında almış olduğu dersler, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.
 • (5) Ders intibakı yapıldıktan sonra ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla öğrencinin, tezli yüksek lisans programına ilişkin ilave dersler alması istenebilir.
 • (6) Tezsiz programdan tezli programa geçiş yapan öğrencinin önceki programında geçirdiği süre öğrenim süresi hesabına katılır.
 • (7) Tezli yüksek lisans programına geçiş yapan öğrenci programın normal öğrenim süresini aşması halinde öğrenci katkı payını öder.
 • (8) Tezsiz bir programdan tezli bir yüksek lisans programına geçiş yapan öğrenci, tezli yüksek lisans programından mezun olabilmek için varsa Enstitü Kurulu tarafından belirlenmiş yayın şartını yerine getirmek zorundadır.
 • (9) Programlar arasında geçiş bir kez yapılabilir. Geçiş yapan öğrencinin dosyası yeni programa aktarılır ve eski programla ilişiği kesilir.
 • (10) Kuvvet nam ve hesabına öğrenim gören öğrencilerin tezsiz bir programdan tezli bir programa geçiş başvurusu yapmaları mensubu bulunduğu komutanlığın yazılı onayına bağlıdır.