Tezli Yüksek Lisans Esasları

Genel Esaslar

 • (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bir anabilim dalında tezli ve/veya tezsiz yüksek lisans programının açılıp açılmayacağı, bu programların hangi Enstitü anabilim dallarında ve nasıl yürütüleceği ile Üniversite yetkisinde olan tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçişe ilişkin hususlar, Enstitü Kurulunun teklifi, Senatonun kararı ve Bakanlık onayı ile belirlenir. Açılması planlanan lisansüstü programlar hakkında Yükseköğretim Kuruluna bilgi verilir.
 • (2) Üniversitede; öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi ile Avrupa Kredi Transfer Sistemi kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli, bu amaçla başka yükseköğretim kurumlarıyla yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslarla uyumlu olarak Enstitü Kurulunca teklif edilir, Senato tarafından karara bağlanır.
 • (3) Yüksek lisans programlarında derse devam zorunludur. Derse devam oranı teorik derslerde en az %70, uygulamalı derslerde en az %80'dir.
 • (4) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavı ile lisansüstü eğitime giriş sınavı aynı koşullarda uygulanmış olmak kaydıyla, tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında yatay geçişe izin vermek, Enstitü Yönetim Kurulunun yetkisindedir. 2019/06-22 sayılı Senato kararları ile tezsiz yüksek lisans programlarından tezli yüksek lisansa geçiş esasları düzenlenmiştir.
 • (5) Yüksek lisans programları arasında geçiş yapan öğrencinin ilk programda geçirdiği süre, geçiş yaptığı program için öngörülen süreden sayılır. Geçiş başvuruları her eğitim-öğretim yarıyılı başında yapılabilir ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının uygun görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. İlgili Enstitü anabilim dalı gerekli hâllerde geçiş yapmış olan öğrenciye ek ders alma zorunluluğu getirebilir.
 • (6) Yüksek lisans programları, yurt içi ve yurt dışında ortak programlar şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama usulleri, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslarla uyumlu olarak, Enstitü Kurulunun teklifi ile Senato tarafından belirlenir.

Tezli Yüksek Lisans Programı

 • (1) Tezli yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlar.
 • (2) Tezli yüksek lisans programı, bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, enstitü anabilim dalı başkanlığının öngördüğü zorunlu ve seçmeli en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. 2018/01 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu kararları ile ile Tezli yüksek lisans programlarının, bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, enstitü anabilim dalı başkanlığının öngördüğü zorunlu ve seçmeli sekiz ders, bir seminer dersi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşmasına karar verilmiştir. Seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir ve ortalamaya katılmaz.
 • (3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca "GF003-Ders Saydırma Formu" aracılığıyla başvuran öğrenci Enstitü anabilim dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki dersi seçilebilir. Öğrencinin lisans öğrenimi sırasında almış olduğu dersler lisansüstü öğreniminde ders yüküne ve kredisine sayılmaz.
 • (4) Bir dersin yarıyıl kredi değeri, dersin yarıyıl haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama ve laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.
 • (5) Tezli yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretim programı olarak da yürütülebilir.

Süre

 • (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.
 • (2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde yükseköğretim kurumunun öngördüğü başarı koşullarını/ölçülerini yerine getirmeyen, azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.
 • (3) Yüksek lisans programından daha kısa sürede mezun olabilecek öğrencilerle ilgili düzenlemeler Enstitü Kurulu tarafından belirlenir. Bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç en erken üçüncü yarıyıl sonunda mezuniyet için tüm koşulları yerine getiren öğrenciler tez sınavına alınabilir.

Tez Danışmanının Atanması

 • (1) Tezli yüksek lisans programında, öğrencinin tez aşamasına geçebilmesi için ağırlıklı genel not ortalaması 4,00 kredi üzerinden 2,50'den az olamaz.
 • (2) Tezli yüksek lisans programında, Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını "YL004-Danışman Seçme Atama Formu" ile gelen başvuru üzerine en geç ikinci yarıyıl sonuna kadar atar. Öğrenci, tez danışmanını değiştirmek istediğinde Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığına danışman değişiklik formu "GF007-Danışman Değişiklik Talep Formu" ile başvurur. Öğrenci, danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığına "YL004-Danışman Seçme Atama Formu" aracılığı ile önerir.
 • (3) Tez konularının seçiminde, Rektörlük tarafından Enstitü Müdürlüklerine bildirilen, Milli Savunma Üniversitesi Yüksek Danışma Kurulunun tavsiyeleri üzerine Senatoda kabul gören ve Enstitü Kurulu tarafından her eğitim-öğretim yılı başında belirlenen öncelikli alan, problem ve araştırma yöntemleri dikkate alınır. Söz konusu konular Öğrenci Bilgi Sisteminde yer almaktadır. Tez danışmanı tez konusu ile ilgili görüşünü bildirirken öğrencinin de görüşünü alır. Anabilim Dalı Başkanlığı kararı ile ilgili Enstitüye iletilen tez danışmanı ile tez konusu önerisi, kredili dersler ile seminer dersini başarıyla tamamlayan öğrenciler için Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir.
 • (4) Tez danışmanı, Enstitüde aylıklı ya da geçici olarak görevli ve Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Enstitüde belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Bu durumda, Enstitü Müdürlüğünce, Üniversiteden görevlendirilecek başka öğretim üyesinin bağlı bulunduğu Rektörlüğün yazılı oluru alınır. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.
 • (5) Tez danışmanı, tez çalışması için bir program düzenler ve öğrencinin tez çalışmasını, yapacağı sınamalarda aldığı notlarla değerlendirir. Sınama sonuçlarını, her yarıyılda asgari iki kez olmak üzere, yazılı bir rapor halinde Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden Enstitüye bildirir. Tez çalışmasında üst üste iki kez veya aralıklı üç kez başarısız not aldığı danışman raporuyla bildirilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği, ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile kesilir.
 • (6) Akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde "GF008-Tez-Dönem Projesi Konusu Değişiklik Talep Formu" aracılığı ile tez konusu öneren veya değiştiren öğrenci, Enstitü Yönetim Kurulu karar tarihinin alındığı dönem sonundan önce tezini savunamaz. Dönem içerisinde tez konusu öneren veya değiştiren öğrenci ise takip eden dönemden önce tezini savunamaz. Tez başlığı değişikliği ile ilgili olarak "GF010-Tez-Dönem Projesi Konu Başlığı Değişiklik Talep Formu" doldurularak başvuruda bulunulur.
 • (7) Tez danışmanı atanan her öğrenci için danışmanı tarafından uzmanlık alan dersi açılır. Uzmanlık alan dersinin uygulanma usul ve esaslarına ilişkin diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.

Yüksek Lisans Tezinin Sonuçlanması

 • (1) Tezli yüksek lisans programında öğrenim gören bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Enstitü Müdürlüğü tarafından onaylanan tez yazım kılavuzuna (Form: YL008-Tez Proje Yazım Kılavuzu) uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur. Tez yazım kılavuzuna uygun olarak yazılmayan tezlerin savunma jürileri teşkil edilmez.
 • (2) Yüksek lisans öğreniminde tez savunmasına girmeden önce, yüksek lisans tez çalışmasından yayın üretme şartı aranıp aranmayacağı veya tez çalışmasından yayın üretmeye ilişkin koşullar Enstitü Müdürlüğü tarafından belirlenmekte olup, 2018/01 sayılı Enstitü Kurulunda yüksek lisans tez çalışmasından yayın üretme şartı olarak, tez konusuyla ilgili bir bilimsel toplantıda bildiri sunumu veya hakemli bir dergide yayın yapılması koşulunun getirilmesi kararı alınmıştır. Öğrenci yapmış olduğu yayına ilişkin "YL012-Yayın Teslim Formu" nu, Akademik Takvimde belirtilen "Yayın Teslim Formunun Teslimi"ne kadar Öğrenci İşlerine teslim eder.
 • (3) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Öğrenci, tezin savunulabilir olduğuna ilişkin danışman onayını aldıktan sonra, "YL011-Tez/Proje İlk Teslim Formu" ile birlikte beyaz karton kapaklı tezi Akademik Takvimde belirtilen "Jüriye sunulacak tezlerin/projelerin teslimi (İlk tez teslimi)"ne kadar Enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu tezi, tez yazım kılavuzunda belirtilen esaslara uygun olarak şekil yönünden inceler ve teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alır. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.
 • (4) Şekil ve bilimsel etik yönünden savunmaya hazır bulunan tez, savunmaya hazırlanması için öğrenciye bildirilir. "YL005-Tez Savunması Jüri Talep Formu" ve "YL006-Tez Savunması Jüri Teklif Formu" YL006-Tez Savunması Jüri Teklif Formu Akademik Takvimde belirtilen "Tez ve Proje Savunma Jüri Talep ve Öneri Formlarının Teslim Edilmesi"ne kadar doldurularak Enstitü Yönetim Kuruluna teklif edilir. Ardından Enstitü Yönetim Kurulu tarafından tez için bir tez savunma jürisi belirlenir. İntihal raporu, danışmana ve belirlenen jüri üyelerine gönderilir.
 • (5) Yüksek lisans tez savunma jürisi, tez danışmanı ve Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Jüri üyeleri, Enstitü Yönetim Kurulunun tez savunma jürisi ile ilgili kararının yayımlandığı tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak Akademik Takvim belirtilen "Tez ve Dönem Projesi sunumları" olarak belirtilen tarihler arasında öğrenciyi tez sınavına alır.
 • (6) Öğrenci, tezin birer nüshasını tez savunma tarihinden en az on beş gün önce jüri üyelerine ulaştırmaktan sorumludur.
 • (7) Tez savunma sınavı tarihi danışman tarafından belirlenir ve ilan edilmek üzere sınav tarihinden en geç yedi gün önce yazılı olarak Enstitüye bildirilir. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, Enstitünün kadrolu öğretim elemanları ve lisansüstü öğrencilerinden oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Sınav esnasında öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.
 • (8) Tez sınavının tamamlanmasından sonra, jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla "kabul", "ret" veya "düzeltme" kararı verir. Bu karar Enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye "YL013-Tez Savunma Formu" aracılığı ile bildirilir.
 • (9) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.
 • (10) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Öğrenci düzeltme sınavı tarihinden en geç yedi gün önce jüriye tezini teslim eder. Düzeltme kararı sonunda belirtilen süre içerisinde tez savunma sınavına geçerli bir mazereti olmaksızın katılmayan ya da savunma sınavı sonunda başarısız sayılan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.
 • (11) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir..
 • (12) Tez sınavında kabul alan öğrenci "YL015-Tez Nihai Teslim Formu" (Mavi Cilt) formuyla birlikte mavi ciltli tezini, Akademik Takvim belirtilen "Düzeltilmiş ve imzalanmış basılı-ciltli tezlerin enstitüye teslim edilmesi"ne kadar Enstitüye teslim eder.