Havacılık Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Havacılık Mühendisliği Programı’ nın amacı; uçuş ve havacılık alanlarındaki görev ve faaliyetleri bilimsel yönden destekleyecek, Hava-Uzay teknolojisindeki gelişmeleri takip edip, bunlara ilişkin uzun vadeli tasarımlar geliştirip uygulayabilecek insan gücüne gerekli bilimsel altyapı ve beceriyi kazandırmaktır. Günümüzdeki modern ve ileri teknolojiye sahip olan havacılık, yeni bilimsel ve teknolojik gelişmeler sonucu hızlı bir değişim süreci yaşamaktadır.

Lisansüstü programlarına, Havacılık Mühendisliği A.B.D.’nın belirlediği koşulları sağlayan Havacılık Mühendisliği Bölümü ve ilgili diğer disiplinlerden mezun olanlar kabul edilirler. Diğer disiplinlerden mezun olan adayların normalde bir lisans tamamlama programını bitirmeleri gerekir.


Ders Havuzu Kodları ve İçerikleri

Ders Kodu

Ders Adı

Ders İçeriği

HM500

Yüksek Lisans Tezi  (Kredisiz)

 Yüksek Lisans derecesi alabilmek için öğrenci ve öğretim üyesi arasında düzenlenen araştırma programı. Öğrenciler bu derse üçüncü yarıyıldan itibaren tez araştırmasının ve yazımının gerçekleştirildiği bütün dönemler için kayıt olurlar.

HM501

Yüksek Lisans Semineri (Kredisiz)

Bu seminer, Havacılık Mühendisliği'nin farklı alanlarında araştırma yapma ilgilerini artırmak için düzenlenmiştir. Yüksek lisans öğrencileri bu dersi almak ve gereklerini yerine getirmek zorundadır.

HM502

Optimizasyon

Optimum Tasarım Kavramları, Lagrange Formulasyonu, Karush-Kuhn Tucker gerekli şartları, Doğrusal Programlama, Simplex yöntemi, Doğrusal olmayan problemler, Kısıtlamasız optimum tasarım için sayısal yöntemler, 1-Boyutlu minimizasyon, En-dik iniş yöntemi, Eşlenik gradyan yöntemi, Newton yöntemi, Yarı-Newton yöntemi, DFP yöntemi, BFGS yöntemi, Kısıtlamalı optimum tasarım için sayısal yöntemler, Ardışık doğrusal programlama, Karesel Programlama, Kısıtlamalı en-dik iniş yöntemi, Kısıtlamalı yarı-Newton yöntemleri, Çok-amaçlı optimizasyon problemleri, Genetik Algoritmalar ve Evrimsel Stratejiler, Çok-disiplinli optimizasyon ve hassasiyet analizi, Topoloji Optimizasyonu.

HM503

Sayısal Yöntemler

Matris çözümleri, Gauss eliminasyon, Jacobi, Gauss-Seidel, SOR yöntemleri, Kylov ve multigrid metotları. İnterpolasyon yöntemleri. Sayısal integral yöntemleri. Sayısal diferansiyel yöntemler; sonlu farklar, sonlu elemanlar, sonlu hacim metotları; geçerlilik, dalga sayısı analizi ve spektral metotlar. Adi diferansiyel denklemler için metotlar, geçerlilik ve kararlılık. Hata analizleri. Özdeğerler. Kısmi diferansiyel denklemler.

HM504

Genetik Algoritmalar

Öğrencilere Genetik Algoritma ve Evrimsel Algoritmanın temelleri ile bunlara ait farklı yöntemleri öğreterek, bu yöntemlerin Havacılık Mühendisliği problemlerine nasıl uygulandığını göstermek ve değişik problemler için projeler yapmalarını sağlamaktır.

HM505

Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği

Korunum kanunları, Euler veNavier-Stokes denklemleri. Parabolik, eliptik ve hiperbolik denklemlerin sonlu farklar çözümleri ve kararlılık analizi. Çözüm ağı oluşturma teknikleri. Euler veNavier-Stokes Denklemleri ile iki ve üç boyutlu sıkıştırılabilir viskoz olmayan/viskoz akışların analizi. Sonlu Hacim metodu, "Flux-vector Splitting" yöntemleri.

HM511

Sıkıştırılabilir Akış

Sıkıştırılabilir Aerodinamik konusundaki temel kavramları kapsamlı bir şekilde işlemek ve öğrencileri pratikte karşılaşılan problemlere yaklaşım yapabilmeleri için gerekli bilgi ile donatmak.

HM512

Sıkıştırılamaz Akış

Sıkıştırılamaz Aerodinamikte üç boyutlu nesneler etrafındaki akım alanının, nesne etrafında çözüm ağı üretmeksizin sayısal hesabına zemin hazırlayacak temel kavramları kapsamlı bir şekilde işleyerek öğrencileri bilgisayar uygulamalarını yapabilmeleri için gerekli bilgi ile donatmak.

HM513

Türbülanslı Akış

Türbülans, ortalama akış denklemleri, türbülanslı hareketin ölçekleri, türbülans modelleme, doğrudan sayısal benzetim, Reynolds gerilmesi modelleri, PDF metodları, büyük girdap benzetimi.

HM514

İleri Akışkanlar Mekaniği

Temel kavramlar, tanımlar. Akış kinematiği. Sürtünmeli akışların korunum denklemleri. Denklemlerin boyutsuz şekilleri, boyutsuz parametreler. Çevrinti transport denklemi. Düşük Reynolds sayılı akışlar. Sürtünmeli akış problemlerinin tam çözümleri: Couette ve Poiseuille akışları, Stokes problemleri, düzlemsel durma noktası akışı, gözenekli cidar üzerinde akış. Laminer sınır tabakalar, benzerlik çözümleri. Momentum integral formülasyonu. Sınır tabaka ayrılması, laminar jetler, serbest kayma tabakaları. Akış kararlılığı ve türbülansa giriş.

HM515

Türbülanslı Sınır Tabaka

Laminer ve türbulanslı sınır tabaka denklemleri. Falkner-Skan dönüşümleri. Türbülans modelleri. Sınır tabaka denklemleri için sonlu farklar çözümü ve etkileşimli sınır tabaka yöntemi. Sayısal çözümler.

HM516

Sınır Tabaka Teorisi

Temel kanunlar ve Navier-Stokes denklemleri. Navier-Stokes denklemlerinin tam çözümleri. Girdap dinamiği. Düşük Reynold sayılı akışlar. Sınır tabaka ve ince sınır tabaka benzerlik çözümleri. İntegral çözüm teknikleri. Jet iz bölgesi ve karışık tabakalar. Hidrodinamik kararlılık ve türbülans.

HM517

Akışkanlar Mekaniğinde Deneysel Yöntemler

Dersin içeriği, akışkanlar mekaniğinde önemli olan büyüklüklerin ortalama ve çalkantılı değişimlerinin ölçülmesinde kullanılan yöntemleri kapsamaktadır. Statik ve durma basıncı ile sıcaklığının (bunlara prob tasarımı, sınırlamaları, hataları, vb. dahildir), ısı geçiş miktarının, yüzey sürtünmesinin, sınır tabaka özelliklerinin, akış açılarının ölçülmesini ve akım görünürlüğü yöntemlerini içermektedir. Çalkantılı büyüklüklerde, asıl olarak basınç ve hız ile ilgilenilecektir. Veri toplama sistemleri (analog-sayısal dönüştürücüler, süzgeçler, vb.), veri toplama teknikleri (örnekleme ve süzme hızları ve aliasing problemleri) ve ortalama ve RMS değerleri, güç spektrumu, karşılıklı korelasyonlar, olasılık yoğunluk dağılımı gibi çalkantılı sinyallerin temel özelliklerinin tanımı ve fiziksel yorumlanması konuları tartışılacaktır.

HM521

İleri Termodinamik

Termodinamikte sınıflandırma, temel kavramlar, tanımlar ve yorumlar; kullanılabilir enerji analizine giriş: hedefler ve tanımlar; termodinamiğin 1.yasası ve enerji; bir kontrol hacminde enerji analizi; termodinamiğin 2.yasası ve entropi; bir kontrol hacminde entropi üretim hızı; yatışkın akışlı sistemlerde termodinamik analiz; kullanılabilir enerjinin temelleri; kullanılabilir enerji ifadesi ve entropi analizi; akışlı sistemlerde kullanılabilir enerji analizi; kullanılabilir enerji (2.yasa) verimliliği veya etkinlik; kimyasal kullanılabilirlik; toplam (termomekanik ve kimyasal) kullanılabilir enerji ve termoekonomi.

HM522

İleri Isı Transferi

Kararlı ve değişken iletim stresi formülleme ve yakınsamayla çözüm teknikleri; sıkıştırılabilir ve sıkıştırılamaz akışlarda taşınımla ısı transferi; gri maddeler, gazlar ve buharlardan ışınımla ısı transferi; iletimle ısı transferinde sınır değeri problemleri çözümleri; ısı transferine kütle transferi benzerliği; buharlaşma yoluyla soğutma; katılaşma teorisi; kaynama ısı transferi.

HM523

İleri Gaz Dinamiği

Bir boyutlu zamana bağlı akışlar. Patlama dalgaları. İli boyutlu daimi akışlar. Sesaltı benzerlik kuralları. Sesüstü süreçler. Karekteristikmetodu. Eğik ve eğri şoklar.

HM531

İleri Uçak Dizaynı

Giriş. Uçak dizayn metodları. Roskam metodu ile uçak dizaynı. Uçak tipinin görevlerinin belirlenmesi. İstatistiki bilgilerden yararlanılarak ağırlık oranlarının (Ağırlık, paralı ağırlık, yakıt ağırlığı ve boş ağırlık) hesaplanmaları. Ön boyutlandırma.

HM532

İHA Tasarımı

Bir İnsansız hava aracının (İHA), tanımlanan görevi yerine getirecek şekilde tasarımının yapılması, aerodinamik, motor ve yapısal ihtiyaçlarla ilgili konfigürasyon ve büyüklüklerin belirlenmesi, bunlara ilişkin performans ve kararlılık / kontrol analizlerinin gerçekleştirilmesini sağlayacak temel bilgilerin verilmesi. Ders kapsamında uygulama olarak görevi tanımlı radyo kontrollü bir İHA tasarımının, üretiminin ve test uçuşlarının yapılması.

HM533

Yapı Dinamiği

Giriş. Lanrange denklemleri. Sürekli sistemler. Kirişler içinEuler denklemleri. Sonlu elemanlar metodu. Titreşimler. Mod süperpozisyonu. Direktintegrasyon yöntemleri.

HM534

Titreşim Teorisi

Serbest ve zorlanmış titreşimler. Karekteristik frekanslar ve mod şekilleri. Genelleştirilmiş koordinatlar ve normal modlar. Basit sürekli sistemlerdeki serbest ve zorlanmış titreşimler. Çubukların eksenel ve burulmasalınımları.

HM535

Kompozit Malzemelerin Mekaniği

Malzemelerin şekil değişimi, gerilme bağıntıları, hareket ve bünye denklemleri. Katman gerilme-şekil değişimi bağıntıları. Sürekli elyaf takviyeli katmanın etkin modülleri ve mukavemeti. Katmanın higrotermaldavranış analizi. Katmanlı kirişlerin kuramı. Klasik plak kuramı ile katmanların analizi ve eğilme, burkulma ve titreşim davranışları. Doğrusal elastik kırılma mekaniğinin tanıtımı ve kompozit katmanları göçmesinin hesabı.

HM536

Malzemelerin Mekanik Özellikleri

Havacılık endüstrisinde kullanılan metallerin, seramiklerin, polimerlerin ve kompozitlerin mekanik davranışları. Basit ve birleştirilmiş gerilme sistemleri, elastik ve plastik davranışlar, mekanik kuvvetlendirme, yorulma, sürünme, kırılma ve mekanik test etme.

HM537

Havacılık Malzemeleri ve Üretim Yöntemleri

Havacılıkta malzeme seçimi ve malzeme özellikleri, Malzeme özellikleri, Genel havacılık malzemeleri, Ham malzeme üretimi ve ergitme yöntemleri, Döküm malzemeler, dövme malzemeler ve imalat yöntemleri, Kaynak & Braze, Isıl İşlemler - Geleneksel olmayan işleme yöntemleri, Yüzey İşlemler ve Kaplamalar, Malzeme test metodları, test sonuçlarının değerlendirilmesi, Tahribatsız muayene yöntemleri, Tahribatlı muayene yöntemleri - Havacılık Kalite Sistemi ve Standartları.

HM538

Uçak Malzemeleri ve Muayeneleri

Uçakların maruz kaldığı mekanik, fiziksel ve kimyasal etkilere dayanıklı Uçak performansını olumlu yönde etkileyen metalik,seramik, polimer ve kompozit malzemelerin özellikleri üretimleri secim kriterleri, anlatılmaktadır. Uçak malzemelerindeki gelişme istikametleri verilmektedir. Ayrıca uçak yapı elamanlarına uygulanan deneysel gerilme analizleri ile tahribatsız muayeneler öğretilmektedir. Böylece de Havacılık yüksek lisans öğrencilerinin uçak malzemeleri ve muayeneleri konusunda ileri düzeyde bilgi sahibi olmaları sağlanmaya çalışılmaktadır.

HM539

Sonlu Elemanlar Yöntemi

Giriş: Sonlu elemanlar yönteminin temel kavramları, minimum potansiyel enerji ilkesi. Eksen dönüşümleri. Birleştirme işlemi ve sınır şartlarının uygulanması. Kiriş ve çerçevelerin analizi. Uzay kiriş eleman. Uzay çerçeve eleman. Düzlem çerçeve eleman. Çubuk eleman. Plakaların analizi.Membran elemanlar. Plakaların eğilme davranışı. Plak eğilme elemanı. Kabuk elemanlar. Bir yazılımın kullanılması. Sonlu elemanlar yönteminin bazı basit uçak yapılarına uygulanması. Titreşim problemleri.

HM541

İleri Uçuş Mekaniği

Uçuş mekaniği ve kontrolu konusundaki ileri konular.Optimal kontrol, ayrıklaştırılmış veri kontrol sistemleri. Aeroelastik etkiler. Pilot modelleri ve doğrusal olmayan etkiler.

HM542

İleri Uçuş Dinamiği

Referans eksen takımları ve transformasyonlar. Daimi olmayan hareketin genel denklemleri ve sabit kanat, döner kanat ve uzay araçlarına tatbiki. Kararlılık özellikleri. Türbülanslı atmosferde uçuş.

HM543

Uçuş Kontrol Sistemleri I

Bir uçağın hareket denklemlerine giriş. Uçak kararlılığı ve dinemiği. Yapısal esnekliğin uçuş esnasındaki dinamik etkileri. Uçak hareketine etkiyen bozuntular. Uçuş ve kontrol özellikleri. Kontrol sistemleri dizaynmetodları.

HM544

Uçuş Kontrol Sistemleri II

Karmaşık sistemlerin kararlılığı. İrtifa kontrol sistemleri. Uçuş rotası kontrol sistemleri. Aktif kontrol sistemleri. Helikopter uçuş kontrol sistemleri. Dijital kontrol sistemleri. Uyarlanabilir uçuş kontrol sistemleri.

HM545

Uçuş Dinamiği ve Kontrol

Referans eksen takımları ve transformasyonlar. Daimi olmayan hareketin genel denklemleri ve sabit kanat, döner kanat ve uzay araçlarına tatbiki. Kararlılık özellikleri. Türbülanslı atmosferde uçuş.

HM546

Doğrusal Kontrol Sistemleri

Modern kontrol teorisine giriş. Durum değişkenleri, durum uzayı ve durum uzayı formu denklemleri. Dönüşümler.Özdeğerler ve özvektörler. Kanonik formlar ve bağımsız sistemler. Durum uzayı sistemlerinin zaman yanıtları. Transform metodları. Kontroledilebilirlik ve gözlemlenebilirlik. Lyapunov kararlılık analizi. Durum uzayı kontrolör tasarımı.Kuadratik optimal kontrol sistemleri.

HM547

Uzay Aracı ve Uçak Sensörleri ve Aletleri

Yönelme sensörleri, Manyetometre, Analog ve ayrık Güneş sensörleri, Ufuk tarayıcısı, Yıldız sensörü, GPS (global positioning system) sensörü ile konum ve yönelme belirleme, Astronomik navigasyon yöntemleri, Atalet sensörleri, İvme ölçerler (akselerometreler), Aşırı yükleme göstergesi, Akselerometrelerin hataları, Jiroskoplar, İki eksenli ve tek eksenli jiroskoplar, Lazer jiroskopu, Basınç ölçerler, Pitot-statik aletler ve sensörler, Gerçek hava hızı sensörleri, Mach sayısı göstergesi, Statik ve dinamik basınç sensörleri, Hücum ve yana kayış açıları sensörleri, Yükseklik sensörleri, Baroaltimetre, Radar altimetresi, Yüksekliğin atalet yöntemi ile ölçülmesi, Dikey uçuş hızı sensörü, Mesafe ölçümü, Doppler radar hız sensörü.

HM560

Aviyonik ve Navigasyon Sistemleri

Aviyonik sistemlerin sınıflandırılması, Jeotekniki, radyotekniki ve astronomik navigasyon aletler ve sistemler hakkında genel bilgi Atalet Navigasyon Sistemleri'nin (INS) elemanları ve temel prensipleri, Akselerometrenin çalışma prensipi ve transfer fonksiyonu, Aşırı yükleme göstergesi, Akselerometrelerin hataları Üç eksenli serbest jiroskop, İki eksenli integralleyici jiroskop, Serbest jiroskopla yönelme açılarının ölçülmesi Jirokararlaştırılmış (Gimballed) ve Analitik (Strapdown) Ataletsel Navigasyon Sistemleri Hava verileri sistemi, Gerçek uçuş hızının ve Mach sayının aerometrik yöntemle ölçülmesi, Hücum ve yana kayış açıları sensörleri Baroaltimetre, Radar altimetresi, Yüksekliğin atalet yöntemi ile ölçülmesi Yer Radyo-Navigasyon Sistemleri, Doppler frekansı kavramı, Uçağın koordinatlarının ve radial uçuş hızının Doppler yöntemi ile ölçülmesi, Toplam uçuş hızının ve yana kayma açısının Doppler yöntemi ile ölçülmesi Uydu radyonavigasyon sistemlerinin temelleri ve konfigürasyonu Küresel Konumlama Sistemi (GPS), GPS sistemindeki hatalar ve giderilme yöntemleri, Diferansiyel Küresel Konumlama Sistemi (DGPS)

HM561

Taşınım İle Isı Geçişi

Genel korunum denklemleri ve Temel yasalar, Sınır tabaka, Gözenekli ve gözenekli olmayan ortamlar için ısı ve kütle geçişi, Zorlamalı, Doğal ve Birleşik Taşınım, Geçirgenlik ve gözeneklilik, Darcy akış modeli, Isıl dengesiz gözenekli ortamda enerji korunum denklemleri, Uçak mühendisliğindeki önemli sorunlar, hava taşıtlarında buzlanmanın örneklenmesi (modellenmesi), hava ve uzay taşıtlarının yüksek hızlarda ısıl kalkanı kullanımı, gözenekli ortamda yanma, Isı borusunun matematiksel örneklemesi (modellemesi).

HM562

Hava Araçlarında Buzlanma

Buzlanma fiziği, meteorolojik olaylar, uçak kazaları, buzlanmanın aerodinamik yapıya etkisi, buz birikiminin matematik modeli, aşırı soğutulmuş damlacıkların yörüngesi, damlacık çarpma yeri, damlacık birikim verimi, akış alanı denklemleri, Navier Stokes denklemleri, sürüklenme katsayısı, damlacık yörünge denklemleri, Lagrangian ve Eulerian yaklaşım, damlacık boşluk oranı, damlacık özellikleri, buz oluşumunun termodinamiği, genişletilmiş Massenger model, kütle, enerji, iç enerji denklemleri, buzlanmanın önlenmesi ve giderilmesi, onay belgesi (sertifikası).

HM597

İleri Mühendislik Matematiği

Diferansiyel Denklemler, Güç Serileri, Legendre Fonksiyonları, Gamma Fonksiyonları, Tekil İntegraller, BesselFonksiyonları, Laplace Dönüşümü, Kantitativ Yöntemler ve Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümü, Sınır Değer Problemleri, Kompleks Sayılar ve Kompleks Düzlem.

HM600

Doktora Tezi (Kredisiz)

Doktor unvanı alabilmek için öğrenci ve öğretim üyesi arasında düzenlenen araştırma programı. Öğrenciler bu derse beşinci sömestirden itibaren tez araştırmasının ve yazımının gerçekleştirildiği bütün dönemler için kayıt olurlar.

HM601

Doktora Semineri (Kredisiz)

Bu seminer, Havacılık Mühendisliği'nin farklı alanlarında araştırma yapma, ilgilerini artırmak için düzenlenmiştir. Doktora öğrencileri bu dersi almak ve gereklerini yerine getirmek zorundadır.

HM611

Hipersonik Aerodinamik

Hipersonik akışların özellikleri ve viskoz olmayan hipersonik akış teorisi için kabuller. Benzerlik, Küçük Rahatsızlık ve Yüzey Eğim metodları. Patlama Dalgası metodları, düşük yoğunluklu aerodinamik, yüksek sıcaklıkta aerodinamik.

HM612

Daimi Olmayan Aerodinamikte İleri Konular

Daimi olmayan akışta, aerodinamik taşıma kuvvetlerinin yaratılması, tekrar. Statik taşıma kaybı. Dinamik taşıma kaybı, taşıma kaybı başlangıcı, hafif ve ağır taşıma kaybı. Üç boyutlu ayrılma ve delta kanatlarda girdap taşıması, Polhamus teorisi. Kanat sallanması, narin ve narin olmayan ok açılı kanatlar. Gövde yalpalamasının kanat sallanmasına etkisi. Çırpan kanat teorisi, itki ve taşıma elde edilmesi. Sürdürülebilir uçuş için üç boyutta değişken açıklıklı kanat çırpma. Yüksek hızlarda, transonik ve hipersonik hızlar, daimi olmayan aerodinamik analiz, doğrusal olmayan yaklaşımlar.

HM613

Aeroakustik

Genel akustik teorisi. Sesin dalga teorisi. Ses kaynakları: monopol, dipol ve quadropol. Aerodinamik ses oluşumu. Akustik Analoji. Lighthill denklemi ve yüzey sınırsız ortam çözümleri. Türbülanslı akış ve jetlerdeki gürültü uygulamaları. Ffowcs-Williams-Hawkings denklemi ve uygulamaları. Pervane ve fanlardaki gürültü: uzak alan yaklaşıklık kuramı. Rotor gürültüsü. Girdap-entropi temelli aeroakustik alan denklemleri. İleri hesaplamalı yöntemler.

HM614

Sıkıştırılabilir Akışta İleri Problemler

Temel termodinamik konularının tekrarı, korunum denklemleri, temel bağıntılar, daimi izentropik akış, şok dalgaları, genişleme dalgaları, izentropik akış/şok/genişleme uygulamaları. Gerçek gaz etkileri, ısı eklemeli ve çekmeli akışlar, kararsız dalga hareketi, şok dalgalarının fiziği, karakteristikler yöntemi, koni akışı, zamanda ilerleme yöntemi ve küt cisim akışlarına uygulanışı, yüksek Mach sayısı akışları.

HM621

Akışın Uyardığı Titreşimler

Titreşim Teorisi, Cisim Osilatörler; Akış-Cisim Etkileşimi, Eklenmiş Kütle, Sönümleme ve Rijitlik, Akışkan Osilatörler, Dışarıdan İndüklenen Titreşimler, Kararsızlıkların İndüklediği Titreşimler, Hareketin İndüklediği Titreşimler: Tek Cisim Tek Mod Titreşimler, Tek Cisim Kuple Mod Titreşimler, Narin Cisimlerin, Uzun ve Kısa Küt Cisimlerin Titreşimleri, Elastik Boruların ve Panellerin Titreşimi, Etkileşim Halinde Birden Çok Cisim, Üniform Akış Alanı İçinde Elastik Bağlı Dairesel Silindir Titreşiminin Sayısal Simülasyonu, Karmaşık Mühendislik Sistemlerinin Titreşim Analizi, Akışın Uyardığı Titreşimlerin Sönümlenmesi.

HM631

Kabuk ve Plaka Teorisi

Dikdörtgen plakaların eğilmesi. Plakaların basit eğilmesi. Dairesel plakalar. Basit mesnetli dikdörtgen plakalar. Navier çözümü. Dikdörtgen plakaların farklı kenar koşulları. Plaka teorisinde yaklaşık metotlar. Silindirik kabukların genel teorisi.

HM632

Malzeme Seçim Prosesleri

Havacılık endüstrisinde kullanılan malzemelerin seçim prosesleri için metotlar. İhtiyaçlara göre risk ve maliyet değerlendirmesi için metotlar.

HM641

İleri Aviyonik Sistemler

İleri avioniğe giriş, Temel Radyo-Navigasyon sistemleri, Radar altimetresi ve hata modeli, Atalet seyrüsefer prensipleri ve Schuler ayarlaması, Atalet Seyrüsefer Sisteminin (ASS) dikey seyrüsefer kanalının çalışma prensibi ve hata modeli, Destekli atalet sistemleri, GPS'in temel prensipleri, Diğer Küresel Uydu Seyrüsefer Sistemleri, Alet İniş Sisteminin (AİS) çalışma prensibi, AİS'in yer donanımı, AİS'in bordo donanımı, Trafik İkaz ve Çarpışma Önleyici Sistem (TİÇÖ), TİÇÖ donanımı ve çalışma prensibi, Otomatik uçuş kontrolü, Otopilot konsepti ve temel prensipleri, Temel güdüm yöntemleri, Kalman Süzgeci (KS) kavramı, Lineer (LKF), genişletilmiş (EKF), sezgisiz (UKF) Kalman süzgeçleri, Kalman süzgeci temelli tümleştirilmiş seyrüsefer sistemleri, ASS'nin GPS ile tamamlayıcı KS aracılığı ile tümleştirilmesi.

HM651

Mikroelektromekanik Sistemler

Mikro sistemlerin, havacılık, otomotiv,biyoteknoloji, telekomünikasyon gibi birçok alanlarda uygulamaları hızla artmaktadır.  Dolayısıyla, makine, elektronik, endüstri ve ilgili mühendislik dallarında mikro sistemlerle ilgili disiplinler arası bir bilgi birikimine gereksinim vardır. Bu dersin amacı; bu bilgi birikimini, mikro sistemlerin tasarımına, üretimine ve kullanıma hazır olarak paketlenmesine yönelik olarak kazandırmaktır.