Genel İşlemler

Ders Seçimi İşlemleri

 • 1. Enstitüde o yıl açılan dersler, ders kodu, dersi veren öğretim üyesi/elemanı ve haftalık ders programı ile birlikte öğrenciye web sitesi üzerinden ilan edilir.
 • 2. Enstitüde açılan programlara kayıtlı öğrenciler, ders seçim işlemlerini ilgili süre kapsamında öğrenci bilgi sistemi üzerinden gerçekleştirebilmektedir. Öğrencinin ders seçiminin onaylanması sonrasında sistem üzerinden alacağı Ders Seçim Formunu ıslak imzalı olarak Enstitü Öğrenci İşlerine takvimde belirtilen süre içinde teslim eder.
 • 3. Özel öğrenci statüsünde ders alabilen kişiler Hezârfen HUTEN’ de açılan derslere kayıt yaptırabilir.
 • 4. Hezârfen HUTEN’ de açılan programa kayıtlı öğrenciler diğer enstitülerde açılan derslere iki dersi geçememek kaydı ile başvurabilirler. Bu durumda aşağıda yer alan Enstitü Dışından Ders Alma esasları geçerlidir.
 • 5. Add/Drop tarihinde (ders başlangıç ilk haftası) öğrenci bırakmak istediği veya eklemek istediği ders için ders ekleme-çıkarma formunu doldurur ve ıslak imzalı halde öğrenci işlerine akademik takvimde belirtilen sürede teslim eder.
 • 6. Faaliyet takviminde belirtilen tarihte, yüksek lisans ve doktora programlarının eğitime başlamasıyla derslere başlanır.

Enstitü Dışından Ders Alma Talepleri

 • Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca hem Yüksek Lisans hem Doktora öğrencileri öğrenim süreleri boyunca en fazla "iki dersi" bir başka Yüksek Öğretim Kurumundan alabilmektedirler.
 • Bunun için dikkat edilmesi gereken hususlar şu şekildedir;
 • 1. Dersin/derslerin Hezârfen HUTEN'de açılmıyor olması esastır.
 • 2. Alınan ders/dersler "seçmeli ders" statüsünde kabul edilir.
 • 3. Dersin alınacağı yarıyıl başlangıcından önce Ensitütü Dışı Ders Talep Formu doldurulup Enstitü Öğrenci İşlerine teslim edilmelidir. Formdaki imzalar öğrenci tarafından temin edilir.
 • 4. Formu teslim etmek yoluyla iletilen talep Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir ve kabul edilmesi halinde diğer Ünivesiteye durum bildirilerek dersin sonucunun iletilmesi istenir.
 • 5. Öğrenci ayrıca diğer Üniversitedeki ders kayıt prosedürünü takip etmeli ve gerekli işlemleri zamanında tamamlamalıdır.
 • 6. Faaliyet takviminde belirtilen tarihte, yüksek lisans ve doktora programlarının eğitime başlamasıyla derslere başlanır.

Ders Saydırma / Muafiyet Talepleri

 • Öğrencilerin yatay geçiş sureti ile daha önceki lisansüstü programından veya özel öğrenci statüsü ile yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarından aldığı ve başardığı lisansüstü dersleri saydırma, muafiyet sınavı sonucunda bir veya daha fazla dersten muaf olma ve buna bağlı olarak süre eksiltme koşulları Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Gerek yüksek lisans programlarında, gerekse doktora programlarında bir yarıyılda saydırılabilecek ders sayısı 1/2 oranından fazla olamaz.

Kredi Transferi

 • 1. Bir öğrencinin Enstitüye tam zamanlı öğrenci olarak kaydolmadan önce, son beş yıl içinde yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarından aldığı ve başardığı lisansüstü derslerden yeni kabul edildiği bilim alanı ile ilgili olanlar, Senatonun belirleyeceği esaslar çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla devam edeceği lisansüstü programa transfer edilebilir. Bu şekilde transfer edilecek kredi miktarı, programın gerektirdiği toplam kredinin yarısını geçemez.
 • 2. Herhangi bir yüksek lisans programı süresince alınarak bu program için geçerli sayılan krediler, doktora programına transfer edilemez.
 • 3. Herhangi bir lisans programı süresince alınarak bu program için geçerli sayılan krediler, yüksek lisans/doktora programına transfer edilemez.

Öğrenci Belgeleri

 • Tüm öğrenciler öğrenci belgesini e-devlet uygulaması üzerinden temin edebilir. Not dökümü talepleri için öğrenci İşlerine genel dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. Bunun dışındaki belge talepleriyle ilgili bilgiler için Enstitü Sekreterliği ile görüşünüz.