Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Endüstri Mühendisliği Programı'nın amacı; Toplam Kaynak Planlaması, Akıllı İmalat Sistemleri, Tedarik Zinciri Yönetimi ve Teknoloji Yönetimi alanlarında görev alacak insan kaynağını gerekli bilgi ve becerilerle donatmaktır. Endüstri Mühendisliği, ürün tasarımı ve üretimi için gerekli olan insan, bilgi, araç-malzeme gibi kaynakları en verimli biçimde kullanan sistemleri tasarlayan ve uygulayan mühendislik bilim dalıdır.

Lisansüstü programlarına, Endüstri Mühendisliği A.B.D.'nın belirlediği koşulları sağlayan Endüstri Mühendisliği bölümü ve diğer disiplinlerden mezun olanlar kabul edilirler. Diğer disiplinlerden mezun olan adayların normalde bir lisans tamamlama programını bitirmeleri gerekir.


Ders Havuzu Kodları ve İçerikleri

Ders Kodu

Ders Adı

Ders İçeriği

EM500

Yüksek Lisans Tezi  (Kredisiz)

 Yüksek Lisans derecesi alabilmek için öğrenci ve öğretim üyesi arasında düzenlenen araştırma programı. Öğrenciler bu derse üçüncü yarıyıldan itibaren tez araştırmasının ve yazımının gerçekleştirildiği bütün dönemler için kayıt olurlar.

EM501

Yüksek Lisans Semineri (Kredisiz)

Bu seminer, Endüstri Mühendisliği'nin farklı alanlarında araştırma yapma ilgilerini artırmak için düzenlenmiştir. Yüksek lisans öğrencileri bu dersi almak ve gereklerini yerine getirmek zorundadır.

EM502

Doğrusal Eniyileme

Matris formatında doğrusal programlama. Revize,dual ve primal-dual simpleks metotları. Sınırlı değişkenler. Dualite ve duyarlılık analizleri. Ulaştırma ve atama algoritmaları. Ayrıştırmada temel yaklaşımlar.

EM503

Kesikli Eniyileme

Minimum doğrusal maliyetli akış problemleri ve ağsimpleks algoritması ile çözülmesi. Maksimum akış, en kısa yol ve dolaşım problemleri. Tamsayı programlama problemleri ve dal-sınır ve ayrıştırma yöntemleri çözülmesi. Lagranj relaksasyon.

EM504

Doğrusal Olmayan Eniyileme

Konveks küme ve fonksiyonlar. Yerel ve genel en iyi çözüm noktası. Kısıtlı en iyilemede temel metotlar. Lagranj dualliği.

EM505

Büyük Boyutlu Eniyileme

Büyük ve seyrek eniyilemede ayrıştırma, kısımlara bölme ve kompak ters orantı yöntemleri. Leontief yerine koyma sistemleri gibi özel yapılar, üretim-envanter modelleri. Üst sınırlar ve genelleştirilmiş üst sınırlandırma için simpleks yöntemi. Kısıt relaksasyon yöntemleri. Karışık tamsayı programlama problemlerini çözmede dal-sınır ve Bender'in kısımlara ayırmayöntemleri.

EM506

Çok Amaçlı Karar Verme

Genel çok amaçlı programlama problemlerininformülasyonu, çok amaçlı programlama problemlerinin sınıflandırılması. Generasyonteknikleri, tercihe yönelik metotlar, çoklu-karar-verici metotları. Kamu sektöründeki belirli problemlerin çok amaçlı analizi.

EM507

Proje Çizelgeleme ve Ağ Kuramı

Graf teorisine giriş. En kısa yol ve ilgili algoritmalar. Ağ akış algoritmaları. Eşleştirme ve kapsama algoritmaları. Gezgin satıcı problemi. Çinli postacı problemi. Ağda konum tespit problemleri. Rassal ağlar.

EM508

Karar Analizi

Bayesgil karar modelleri; karar ağaçlar; bilginin değeri; fayda teorisi, yargısal olasılıkların kullanımı, stratejilerin değerlendirilmesi; örneklemenin ekonomikliği; risk paylaşımı ve kararlar; karar modellerinin gerçeklenmesi.

EM510

Benzetim Modelleme ve Analizi

Benzetim metodolojisi, modelformülasyonu, sistem dinamikleri, simülasyon dillerinin tekrarı, rassal istatistiksel değişkenlerin oluşturulması, çıktı verilerinin analizi, model geçerleme, varyansazaltma teknikleri, örnek simülasyon uygulamaları.

EM511

Sistem Kuramı

Doğrusal sürekli sistemlerin analizi; kontro edilebilirlik, gözlemlenebilirlik ve kararlılık; fiziksel, ekolojik ve sosyo-ekonomik sistemlerin uygulamaları; kontrol sistemleri; optimal kontrole giriş.

EM512

Sistem Modellemesi

Sistem kavramları; system yaklaşımında kullanılan temel kantatif teknikler; modellemede bilgisayarın kullanımı, endüstriyel dinamikler,ekonometrik modelleme; seçilen büyük ölçekli sistemlerde vaka çalışmaları.

EM513

Sosyo Ekonomik Sistemlerin Dinamiği

Bu derste; sosyo-ekonomik sistemlerin dinamiğini incelemek ve analiz etmek için deneysel bir platform olarak bir bilgisayar programı kullanılır. Dersin iki ana amacı vardır: birincisi, karmaşık, dinamik sosyo-ekonomik problemleri anlama ve çalışmada bir metodoloji olarak dinamik sistemler yaklaşımı ve system simülasyonunu öğrenmektir. Öğrenciler, stoklar ve akışlar, negatif ve pozitif döngüler, yapısal ve nedensel döngü şemaları ve değişik davranış örneklerini öğrenirler. İkincisi, öğrencilere değişik gerçek sosyo-ekonomik vaka çalışmalarını göstermek ve system yaklaşımı ve simülasyonun bu tür problemleri çözmede nasıl kullanılacağını göstermektir.

EM514

Etmen Tabanlı Simülasyon

Etmen-tabanlı Simülasyonun Temelleri, Java Programlama, Karmaşık Sistemlerin Değerlendirilmesinde Etmenlerin Kullanımı, Etmen-tabanlı Simülasyon: Çoklu-Etmen ve Etmen Popülasyonlarının Özellikleri, Etmen-tabanlı Modellemede AnyLogic, Sorunlu Bölge ve Davranış Analizlerinde Etmenlerin Kullanımı, Durum-Tabanlı Davranışın Tasarlanması, Çoklu-Metodlu Modelleme.

EM515

Yapay Zeka, Uzman Sistemler ve Uygulamaları

Yapay Zekaya giriş. Biçimsel sembolik mantık kullanarak belirsizlikler ve tutarsızlıkları ele alarak bilginin gösterimi. Bilgiyi elde etme, düzenleme ve uzman sistemler. Akıllı karar destek sistemleri: Karar Destek sistemleri (DSS), Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (DBMS) ve Uzman Sistemler (ES)'in entegrasyonu.

EM521

İstatistiksel Karar Verme

 Temel istatistik kavramlarının tekrarı. Bilgisayar destekli veri analizi ve sınıflandırılması. Betimsel istatistikleri, rasgele örnekleme, olasılık dağılımlarına uygunluk, varyans analizleri, regrasyon analizi, diskriminasyon, sınıflandırma ve kümeleme kullanarak mühendislikte ampirik model kurma.

EM522

Rassal Süreçler ve Uygulamaları

Olasılık uzayı ve rassal süreçlerin sınıflandırılması. Ayrık ve sürekli parameter uzayında Markov ve yarı-Markovzincirleri. Yenilenme Teorisine giriş. Doğum ve ölüm süreçleri ve kuyruk teorisine uygulanması.

EM523

İleri Rassal Süreçler

Markov zincirlerinin potansiyelleri ve sınır davranışı;Markov süreçleri; yenileme kuramı ve yeniden doğuş süreçleri; Brownian devinimi ve örnek yol analizi.

EM524

Rassal Risk Modelleme

Giriş ve Risk İle İlgili Kavramlar, Riskin Sayısal İfadesi, Stokastik Risk Değerlendirme, Çok Amaçli Karar Ağaçlari, Uç Olay Teorisi, Risk ve Karar Verme Süreci, Organizasyon Çapında Risk Yönetimi, Risk, Bilgi Güvenliği ve Ulusal Güvenlik.

EM525

Deneysel Tasarım ve Analiz

Çıkarım yapmada kullanılan bilgilerin, doğrusal istatistik modeller, çok-parametreli hipotezler, eksik blok tasarımları, rassalve karışık modeller kullanılarak nasıl kullanılabileceği tartışılacaktır.

EM526

Stok Kontrol Kuramı

Stok modellerinin açıklanması ve karakteristikleri; ekonomik parti büyüklüğü modelleri; durağan rassal envanter modelleri; eniyi tek periyot modelleri.

EM527

Güvenilirlik Kuramı ve Uygulamaları

Deterministik ve Stokastik Güvenilirlik Modelleri, Tutarlı Yapılar, min-yol ve min-kesim gösterimleri, Sistem Güvenilirliğinin Hesaplanması, Bileşenlerin Güvenilirlik Açısından Önemi, Sistem Güvenilirliği Sınırları, Stok ve Aşınma Modelleri, Güvenilirlik Operasyonları ve Yaşam Dağılımlarının Sınıflandırılması, Güvenilirlik İyileştirme ve Atama, Çok Elemanlı Sistemlerde Uygunluk Teorisi, Yenileme ve Önleyici Bakımla Sistemlerin Optimal Yönetimi

EM528

Kuyruk Kuramı

Kuyruk sistemlerine giriş, doğum ve ölüm süreçleri, tek servisli kuyruklar, geçiş ve denge durumu davranışları, meşgul durum, çok servisli kuyruklar, yığın servisli kuyruklar, Markov olmayan kuyruklar, gömülü Markov zincirleri, kuyruk şebekeleri, kuyruk teorisi uygulamaları

EM529

İstatistiksel Veri Analizi

Endüstri mühendisliği çalışma alanlarında verilerin analizi ve yorumlamasında kullanılan ileri istatistiksel teknikler: Temel Kavramlar, Örnekleme, Ölçme, İstatistiksel Tekniklerin Sınıflandırılması, Doğrusal Regresyon Analizi, Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi, Kukla Değişkenli Regresyon Analizi, Doğrusal Olmayan Regresyon Analizi, Düzenleyici ve Aracı Değişkenler, Tekrarlı Örnekleme, En Büyük Olabilirlik ve EM Algoritması, Zaman Serileri Analizi, Varyans Analizi ve Deney Tasarımı, Çok Değişkenli Varyans Analizi, Temel Bileşenler Analizi, Hiyerarşik Kümeleme Yöntemleri, Hiyerarşik Olmayan Kümeleme Yöntemleri ve Özdüzenleyici Haritalar.

EM530

Yalın Üretim

Yalın üretim felsefesinin doğuşu ve  temel ilkeleri, İsraf tanımı ve çeşitleri, yalın üretim için gerekli koşullar, odaklaşmış fabrika, düzgünleştirilmiş üretim,-grup teknolojisi; hücresel sistem ve hücrelerin elde edilmesi, hazırlık sürelerinin azaltılması-çok fonksiyonlu işçiler,- toplu önleyici bakım-tam zamanında tedarik, tedarikçi seçimi ve değer akış haritalandırma, kanban sistemi, kanban kuralları, kanban dolaşımı, kanban hesabı, imalat ve hizmet sistemlerinde uygulanması.

EM531

Üretim Sistemlerinin Analizi

Vaka çalışmalarıyla destekli olarak organizasyonların üretim işlevlerinin yönetimi ve kontrolüne yönelik perspektif kazandıracak en güncel araçlar. Malzeme yönetimi, ana üretim çizelgesi, aşağıdan yukarıya yaklaşımı ile üretim planlaması. Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP), Tam Zamanında Üretim (JIT) uygulamaları. Optimal Üretim Teknolojisi (OPT) uygulamaları. Siparişe gore üretim ve siparişe gore montaj üretim düzenleri arasındaki farklılıklar. Üretim planlama ve kontrolde bilgisayar desteği, sistem dönüşümü ve entegrasyon işlemleri.

EM532

İleri Üretim Planlama ve Kontrol Teknikleri

Bu ders içeriği bakımından, işletmelerde bir değer yaratmak amacıyla yapılacak tüm üretim faaliyetlerinin gereklerine uygun bir şekilde yönetilebilmesi için dikkate alınacak planlama ve kontrol aktivitelerinin neleri ihtiva ettiğinin belirlenmesini hedefler. Üretim planlama faaliyetleri, ne zaman ne miktarlarda ve hangi kaynakların kullanımı ile üretimin yapılacağı konusunda bilgi verirken, üretim kontrol teknikleri planlara uyumun sağlanıp sağlanmadığını denetler ve aksaklıkların giderilmesi konusunda yapılacak atılımların hangi hususlarda olması gerektiğini ortaya koyar. Günümüzde üretim sistemlerinin gelişmesine paralel olarak üretim planlama faaliyetlerine olan gereksinim ve önemde hızla gelişmiş ve beklentilere uygun düşecek tarzda planlama ve kontrol faaliyetleri yeni boyutlar kazanmıştır. Bu gelişim trendleri ve bunların planlama modellerine yansıtılması bu dersin kapsamı içersinde ele alınıp incelenecektir.

EM533

Çizelgeleme ve Sıralama

Çizelgeleme problemlerinin sınıflandırılması, Deterministik modeller (Tek makine, Paralel Makine, Akış Tipi, Atölye Tipi problemler), Stokastik Modeller (Tek makine, Paralel Makine, Akış Tipi, Atölye Tipi problemler), Çizelgeleme Uygulamaları

EM534

Modern Üretim Sistemleri

Geleceğin fabrikalarının temelinde yatan mevcut üretim sistemlerinin modern üretim sistemlerine dönüştürülmesi, zaman içerisinde firmaların rekabet ortamında ayakta kalabilmeleri için en önemli çare olmaktadır. Bu tip sistemlerin tasarımı ve firmalara adaptasyonu, dinamik ve değişken üretim sistemleri içinde esnek yapının korunması gibi hayati konuları içeren bu ders, öğrencilerin üretim sistemleri hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmalarını amaçlamaktadır.

EM536

İleri Üretim Sistemleri

Üretim planlamada bilgisayar destekli tasarım ve imalat (CAD/CAM). İmalat veri tabanı, sınıflandırma ve kodlama. Üretim bilişim sistemleri. Bilgisayar destekli süreç planlama. Montaj hatlarında, otomasyonda, grup teknolojisi ve esnek üretim sistemlerinde yöneylem araştırması modelleri.

EM537

Bilgisayarla Bütünleşik İmalat Sistemleri

Bilgisayarla bütünleşik imalat ve otomasyon; bilgisayar destekli tasarım ve imalat, sayısal kontrollu imalat; robotlar, esnek imalat sistemleri; otomasyon teknolojileri üzerine laboratuvar uygulamaları : CAD/CAM, robot programlama v.b.; Esnek imalat sistemleri tasarım ve benzetim uygulamaları.

EM538

İnsan-Makina Bilgi ve Kontrol Sistemleri

 Göstergeler ve kontroller. İnsanın karar verme süreci. Bilgi teorisi. İnsani iletişim gerekleri. Sibernetik. Kontrol sistemleri. Davranışsal kontrol sistemleri. Bilişsel ergonomi (cognitive).

EM540

Kalite Mühendisliği

Kalite mühendisliğine giriş. Taguchi tekniği ile parametre tasarımı. Kalite kaybı maliyet fonksiyonu. Tolerans tasarımı. Anında geri beslemeli kalite kontrol. Anında üretim parametre kontrolü. Varyans analizi (ANOVA). Deneysel tasarım.

EM551

İşletme Süreçlerinin Değerlendirilmesi

Dersin amacı yüksek lisans öğrencilerine İşletme Süreçlerinin Analizi ile ilgili   kavram ve uygulamaları vermektir. Özellikle Süreç Yönetimi ve Bilişim Teknolojileri üzerinde durulacaktır. Simulasyonile Süreçlerin yeniden tasarlanması yapılacak ve gerekli Simulasyon yazılımları kullanılacaktır.

EM552

Öngörüleme ve Zaman Serileri

Öngörüleme metodolojisi ve teknikleri, hareketli ortalama ve üssel düzeltme. Winters yöntemi, Box-Jenkins modelleri veBayesgil metotları.

EM554

Mühendislikte Finansal Yönetim

Tasarımda, imalatta, tesis kurulumunda ve kurumların stratejik planlamalarında finansal uygulamalar. Teknik süreçlerin ve ileri teknolojiye sahip tesislerin finansal yönetimi.

EM555

Yatırım Planlaması

Endüstriyel projelerin analizi. Proje değerlendirme tekniklerinin gözden geçirilmesi. Teknolojik yapılabilirlik, ekonomik ve finansalyapılabilirlik. Sermaye bütçelendirme ve portföy modelleri. Belirsizlik ve risk analizi. Proje yönetim teknikleri. Vaka çalışmaları.

EM557

Stratejik Yönetim

Stratejik yönetim yaklaşımı, Stratejinin benzer kavramlarla ilişkisi, Stratejik yönetim süreci, Genel çevre değişkenlerinin stratejik yönetime etkileri, Endüstri çevresi değişkenleri ve analizi , İşletme değerleme, güçlü ve zayıf yönlerin analizi, İşletme ve stratejik iş birimleri stratejileri - seçim analizi, Yatırım çeşitliliği yaratan kuruluşlarda strateji seçimi: stratejik fayda ve portföy analizi teknikleri, İşlevsel düzey stratejileri, Stratejinin uygulanması: örgütsel yapı, kaynak dağılımı, örgüt kültürü ve liderlik, Stratejinin değerlendirilmesi ve kontrolü.

EM559

Simülasyon ile  Finans Mühendisliği

Giriş, Brown Hareketi, Temel Monte Carlo Prensipleri, Türev Ürün Fiyatlamaları Arbitraj Kavramı, Rassal Sayı Üretme, Teknikleri ve Rassal Değişkenler, Örnek Patika Üretim Teknikleri, Varyans Minimizasyon Teknikleri, Finans Mühendisliği Uygulamaları.

EM560

Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi

Teknoloji ve değişim. Teknoloji ile ilgili kavramlar. Klasik teknolojilerden yüksek teknolojilere geçiş. Teknoloji yönetimi yaklaşımları. Teknolojik rekabet stratejileri. Rekabetüstü olmak için stratejik planlama. Geleceğin fırsatları için yatırım projeleri seçimi. AR-GE faaliyetleri ve yasal düzenlemeler. Yenilikçi kurum. Müşteri odaklı tasarım. Yatay ve dikey organizasyon modelleri. Yenilikçi yönetim için takım çalışma modelleri. Teknoparklar. Toplam bilgi yönetimi (TIM), değişim yönetimi. Yönetim bilgi sistemleri (MIS). Organizasyonların yeniden yapılandırılması (reengineering). Öğrenen organizasyonlar (learning organisations). Kıyaslama (benchmarking). Liderlik ve takım çalışması.

EM561

İnsan Kaynakları Yönetimi

 İnsan sermayesi konsepti. İş yaşamının çalışanları, verimliliği ve kalitesi. İnsan kaynakları yönetiminin gelişimi. Personel kararlarının yasal ve sosyal içerikleri. İş etüdü ve tasarımı. İnsan kaynakları ihtiyacının temini. Görevbaşı eğitimi, çalışanların izlenmesi ve seçilmesi. Çalışanların yönlendirilmesi ve eğitimi. Yönetim kabiliyetinin ortaya çıkarılması ve geliştirilmesi. Çalışanların performanslarının değerlendirilmesi. Yönetim kariyerleri. İkame yönetimi. Personel faaliyetlerinin fayda ve maliyetleri. İnsan kaynakları yönetiminin uluslararası boyutu.

EM562

İletişim ve Takım Oluşturma

İstatistik yöntemlerinin gözden geçirilmesi. Farklı fikirlerle çalışma ortamının oluşturulması. Takım çalışmasında kullanılan araçlar. İstatistiksel süreç kontrolü. Başlangıç takımları, destekleyici takımlar, sonuçlandırıcı/proje takımları. Takım ruhunun oluşturulması. Takım dinamiklerinin yönetilmesi. Çatışmaların yönetilmesi.

EM563

Stratejik Planlama

Strateji yönetiminde metot ve teknikler; bir organizasyonun görev ve amaçlarını başarabilmesi için gerçekleştirmesi gereken faaliyetlerin değerlendirilmesi, formülasyonu ve uygulanması. stratejik seçim ve karar verme, strateji uygulama sürecinin yapısı ve planlama yaklaşımları, stratejileri gözden geçirme, değerlendirme ve kontrol.

EM564

Ar-Ge Yönetimi

Ar-Ge yönetimine giriş; Kurumsal yönetimle ilgili Ar-Ge yönetimi; Stratejik konulardaki öncelikler; insan sermayesi bilgisi ve bilgisi; entelektüel sermayeyi yönetmek; QM perspektifinden Ar-Ge süreçleri çerçevesi; Daha iyi performans için AR-GE yönetim metodolojisi; patent portföylerini stratejik AR-GE planlaması; Ar-Ge karar kalite süreçleri; uluslararası Ar-Ge projeleri; kurumsal teknoloji stok modeli; Küresel Ar-Ge ve Yenilikçilik; Eniyi Ulusal Yenilikçilik sistemi, Yeniden Pazar oluşturmak ve gelişme olanakları, Ar-GE verimliliğini arttırmak, Sözleşmeli araştırma ve Buluş ortaklıkları, Klinik denemelerin küreselliştirilmesi, Biopark, teknoloji bölgeleri ve zorunlu işbirliği kümelerinin yenilikçiliğe etkileri, Küresel Ar-Ge işbirlikleri, Gelecek: Küresel yenilikçiliğin gelişen evreni.

EM565

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik zinciri yönetiminin (SCM) ve işletme kaynakları planlamasının (ERP) temelleri. Bütünleşik üretim planlaması. Statik, dinamik, doğrusal olmayan ve parti büyüklüğü modelleri. Faaliyet çizelgeleme: akış tipi ve atölye tip tesis düzenleri. Malzeme yönetimi ve malzeme ihtiyaç planlaması (MRP). Kapasite kaynaklarının planlanması (CRP). Dağıtım sistemleri yönetimi ve üretim yönetimi stratejilerinin uygulanması.

EM566

Kurumsal Zeka ve Veri Madenciliği

Bilgi Ekonomisinin Getirdikleri, Kurumsal Zeka Yapısı ve Kavramları, Veri Derleme, Veri Ambarları, Veri Madenciliği, Çok Değişkenli Analizler, Sınıflama ve Kümeleme, Uzman Sistemler, Akıllı Analiz Sistemleri, Bilişsel Haritalar, Bayes Ağları, Yapay Zeka Yöntemleri, Veri Madenciği Uygulama Projesi

EM570

Modern Sezgisel Yöntemler

Çözüm uzayının çok büyük olması nedeniyle optimum çözümlerin kesin algoritmalar ile bulunmasının zor veya ekonomik olmadığı problemlerin (özellikle kombinatorik optimizasyon problemleri) çözümünde son yıllarda meta sezgisel yöntemler kullanılmaktadır. Bu derste basit sezgisel yöntemlerden başlayarak, daha genel olarak kullanılabilen Yasaklı Arama, Tavlama Benzetimi, Evrimsel Algoritmalar gibi meta sezgisel yöntemler ve uygulama alanları anlatılacaktır.

EM600

Doktora Tezi (Kredisiz)

Doktor unvanı alabilmek için öğrenci ve öğretim üyesi arasında düzenlenen araştırma programı. Öğrenciler bu derse beşinci sömestirden itibaren tez araştırmasının ve yazımının gerçekleştirildiği bütün dönemler için kayıt olurlar.

EM601

Doktora Semineri (Kredisiz)

Bu seminer, Endüstri Mühendisliği'nin farklı alanlarında araştırma yapma, ilgilerini artırmak için düzenlenmiştir. Doktora öğrencileri bu dersi almak ve gereklerini yerine getirmek zorundadır.

EM602

Yöneticiler İçin Yöneylem Araştırması

Yöneylem Araştırması kapsamındaki yöntem ve çözüm prosedürlerinin teorileri ile birlikte öğretilmesi ve bu bilgiler ile yönetimin politika ve faaliyetlerinin bilimsel olarak tespit edilmesinin sağlanmasıdır.

EM605

Doğrusal Programlama ve Ağ Analizi

Optimizasyon Modelleri ve Yöntemleri, İyileştirici Arama, Doğrusal Programlama Modelleri ve Simpleks Yöntemi, Revize Simpleks Yöntemi, Dualite ve Duyarlılık Analizi, Dekompozisyon Prensibi, Interior Points Yöntemi, Ağ Akış Problemi ve Uygulamaları, En Kısa Yol Problemleri, Maksimum Akış Problemi, Minimum Maliyetli Akış Problemi, Minimum Kapsayan Ağaç Problemi.

EM610

Stratejik Maliyet Yönetimi

Kamu ve özel kuruluşlarda maliyetin önemi ve stratejik olarak incelenmesi; Hizmet ve üretim/imalat sistemleri arasındaki farklar belirlenecek ve maliyet uygulaması teknikleri araştırılacaktır. Üst yönetime sunuluşlar, raporlama sistemi finansal açıdan bakılacak ve disiplinler arası dengenin sağlanması uygulanacaktır. Aktivite tabanlı maliyet sistemlerinin uygulaması ve entegrasyonu, organizasyonun verimlilik açısından maliyet düşürme teknikleri incelenecektir.

EM700

Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi

Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm yüksek lisans öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

EM800

Doktora Uzmanlık Alan Dersi

Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm doktora öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.