Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Elektronik Mühendisliği Programı'nın amacı; iletişim, bilgi teknolojileri ve savunma alanında görev alacak insan gücüne gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Temel mühendislik dallarından biri olan Elektronik Mühendisliği, teknolojinin hızlı bir gelişim yaşadığı bu yüzyılda büyük bir önem kazanmıştır.

Lisansüstü programlarına, Elektronik Mühendisliği A.B.D.’nın belirlediği koşulları sağlayan Elektronik Mühendisliği bölümü ve diğer disiplinlerden mezun olanlar kabul edilirler. Diğer disiplinlerden mezun olan adayların normalde bir lisans tamamlama programını bitirmeleri gerekir.


Ders Havuzu Kodları ve İçerikleri

Ders Kodu

Ders Adı

Ders İçeriği

EL500

Yüksek Lisans Tezi

Yüksek Lisans derecesi alabilmek için öğrenci ve öğretim üyesi arasında düzenlenen araştırma programı. Öğrenciler bu derse üçüncü yarıyıldan itibaren tez araştırmasının ve yazımının gerçekleştirildiği bütün dönemler için kayıt olurlar.

EL501

Yüksek Lisans Semineri (Kredisiz)

Bu seminer, Elektronik Mühendisliği'nin farklı alanlarında araştırma yapma ilgilerini artırmak için düzenlenmiştir. Lisansüstü öğrencileri bu dersi almak ve gereklerini yerine getirmek zorundadır.

EL502

Kompleks Değişkenli Fonksiyonlar Teorisi

Kompleks düzlem. Metrik ve limit kavramları. Kompleks düzlemde fonksiyonlar; kuvvet fonksiyonu, üstel fonksiyon, trigonometrik fonksiyonlar, dallanma noktası. Kompleks düzlemde türev; Cauchy-Riemann denklemleri. Kompleks düzlemde integral; Cauchy teoremi, integral hesabının temel formülü, Jordan teoremi. Cauchy formülü ve bazı sonuçları; regüler fonksiyonun türevleri, rezidü kavramı. Sonsuz serilerin toplamı. Liouville teoremi, maksimum mutlak değer teoremi, ortalama değer teoremi, Taylor serisi.

EL503

Olasılık ve Rastgele Süreçler

Rastgele değişkenler, olasılık birikim ve olasılık yoğunluk fonksiyonları, birleşik dağılımlar, rastgele değişkenlerin fonksiyonları, bağımlı dağılımlar, beklenen değer, momentler, moment üretme fonksiyonu, karakteristik fonksiyon, bazı özel sürekli ve ayrık dağılımlar. Rastgele süreçler, temel tanımlar, durağan ve bağımsız süreçler, ergodiklik, Poisson, Wiener, Gauss, Markov süreçleri, güç spektrumu.

EL504

İstatistiksel İşaret İşleme

Ayrık zamanlı işaret işlemenin temelleri. Ayrık rasgele değişkenler, vektörler ve diziler. Rasgele süreçler. Durağan rasgele girişli doğrusal sistemlerin analizi. Rasgele vektörler için yenilik gösterilimi. İşaret modelleme, AR, MA, ARMA modeller. Levinson yinelemesi. Optimum doğrusal süzgeçler, Normal denklemlerin çözümü. Doğrusal öngörü. Optimum doğrusal süzgeçler için algoritma ve yapılar. Wiener ve Kalman süzgeçleri. İşaret modellemesi ve parametrik spektral kestirim.

EL505

Sezim ve Kestirim Kuramı

İstatistiksel karar kuramı. Varsayım (hipotez) sınama, bilinen işaretlerin ve bilinmeyen parametreleri olan işaretlerin gürültülü ortamda sezimi, alıcı başarımı ve hata olasılığı, radar ve iletişim uygulamaları. Karmaşık ve parametrik olmayan karar kuramı. İstatistiksel kestirim kuramı, başarım ölçütleri ve sınırları, etkin kestiriciler. Bilinmeyen işaret parametrelerinin kestirimi, uygulamalar. Doğrusal kestirim, Wiener süzgeçi, Kalman süzgeci

EL506

Mikrodenetleyici Tabanlı Sistem Tasarımı

Mikrodenetleyici mimari yapısı ve komut kümesinin tanıtılması, PROTEUS programı ile mikrodenetleyici tabanlı sistem simülasyonu, Giriş-çıkış portları ile I/O özelliklerinin incelenmesi, Zamanlayıcı, sayıcı, CCP ve ADC birimlerinin incelenmesi, PWM ve kodlayıcı birimlerinin incelenmesi, Döngü, karar verme ve tablodan bilgi okuma işlemlerinin tanıtılması, LCD gösterge kullanımı, tuş takımı okuma, Mikrodenetleyicinin haberleşme özelliklerinin incelenmesi, Mikrodenetleyici ile güç elektroniği dönüştürücülerinin (AC/AC, AC/DC, DC/DC, DC/AC) kontrolü, Mikrodenetleyici ile motor (adım motoru, DC motor vb.) kontrolü, Mikrodenetleyici tabanlı sistem tasarım örnekleri.

EL507

Mikrodalga Devre Tasarımı

Analitik Yolla Mikrodalga Devre Tasarımının Esasları: Evrensel Yöntem. Kesin Senteze Dayalı Evrensel Tasarım Yönteminin Esasları. Prototip Sistem Sentez Mekanizmaları. Prototiplerin Fiziksel Yapılara Çevrilmesi. Tasarım Aşamasının Pratik Bir Özetlemesi. Devrelerin Reaktif İki-Kapılılara Parçalanması. Devre Kütüphanesi/Veritabanı. Sistem Frekans Yanıtlarının Seçimi. Tekli ve İkili Sonlandırılmış Sistemler. Kanonik Formlar. Prototip Sentezi. Sistem Dönüşümü. Yüksek Seçicilikli Basılı Devre Filtre Sentezi. Besleme Devresi Kavramları. Aktif Devre Tasarımı Esasları. Dağılı Yükselticiler. Genel Tasarım Yaklaşımı. Ayrıntılı Devre Tasarımı.

EL508

Ayrık Zamanlı Kontrol Sistemleri ve Uygulamaları

Ayrık-zamanlı sistemlere giriş; örnekleme ve tutma işlemi, analog/dijital ve dijital/analog dönüştürücüler. Sürekli sistemlerin ayrık transfer ve durum uzayı modelleri. Z-Dönüşümü. Ayrık-zamanlı sistemlerin z-düzlemi analizi. Davranış ölçütlerinin dijital kontrol sistemlerindeki tanımları. Kararlılık. Köklerin geometrik yerleri yöntemi ile analiz ve tasarım; s-tanım bölgesinde tasarlanan kontrolörlerin dijital gerçeklenmesi. Frekans-cevabı yöntemine dayanan analiz ve tasarım. Durum uzayında analiz ve tasarım.

EL509

Modele Dayalı Öngörülü Kontrol

Öngörülü kontrolün tarihi gelişimi, Lineer sistemler için optimal kontrol teorisinin özeti, Öngörü Modelleri, Temel optimizasyon yöntemleri (kuadratik ve lineer programlama), Model Öngörülü Kontrol (MPC) stratejisi, Klasik Model Öngörülü Kontrol teknikleri ve kısıtsız problemlerin çözümü; Dinamik Matris Kontrolü, Model Algoritmik Kontrol, Genelleştirilmiş Öngörülü Kontrol, Endüstriyel Genelleştirilmiş Öngörülü Kontrol, Öngörülü Fonksiyonel Kontrol, Çok-Adımlı Model Öngörülü Kontrol, Kısıt içeren problemler ve kıstların formulasyonu, Çok-Değişkenli Model Öngörülü Kontrol,  Modele Dayalı Öngörülü Kontrol sistemlerin kapalı çevrimde kararlılık özellikleri.

EL510

Optimal Kontrol Teorisi

Optimal kontrol problemi, temel kavramlar ve tanımlar. Amaç ölçütü, kontrol değişkenleri ve kısaltmalar. Varyasyonlar hesabı. Pontryagin'in maksimumluk ilkesi. Lineer regülatör problemi. Minimum zaman, minimum kontrol gücü ve yörünge izleme problemi. Minimum zaman, minimum kontrol gücü ve yörünge izleme problemleri uygulamaları.

EL511

Lineer sistem Teorisi

Sistem tanımı ve sistemlerin sınıflandırılması. Sistemlerin durum uzayında gösterilimi. Lineer olmayan sistemlerin lineerleştirilmesi. Durum uzayı gösterilimi ile transfer fonksiyonu gösterilimi arasındaki ilişkiler. Çok giriş ve çok çıkışlı sistemlerde transfer matrisi. Lineer, zamanla değişmeyen ve değişen sistemlerin analizi, durum geçiş matrisi. Denetlenebilirlik. Sistemlerin kararlılığı, Liapunov teoremi, sistem kararlılığının Liapunov kriteri yardımıyla incelenmesi.

EL512

Bulanık Kontrol

Bulanık sistemlerin matematiği ve kontrolü. Bulanık sistemler ve özellikleri. Giriş-Çıkış datasından bulanık sistemlerin tasarımı. Adaptif ve adaptif olamayan bulanık kontrol. Bulanık ilişki denklemleri, bulanık aritmetik, bulanık lineer programlama ve olabilirlik kuramı.

EL513

Nümerik Optimizasyon

Sonlu boyutlu optimizasyonun analitik ve sayısal yönleri, koşulsuz ve eşitlik koşullu problemler. İteratif çözümler; temel azaltma metodları eşlenik yönler metodları, doğrusal programlama, doğrusal olmayan programlama ve Kuhn Tucker teoremi, dinamik programlama ve çok kriterli optimizasyon. Örnekler ve bilgisayar uygulamaları.

EL520

İleri Sayısal İşaret İşleme

Ayrık zamanlı işaretler ve sistemler, ayrık zamanlı Fourier Dönüşümü, lineer zamanla değişmeyen sistemler, sürekli zamanlı işaretlerin örneklenmesi, örnekleme oranının değiştirilmesi, interpolasyon, desimasyon, Z dönüşümü, lineer zamanla değişmeyen sistemlerin dönüşüm domeni analizi, ayrık zamanlı sistem yapıları, ayrık Fourier Dönüşümü, hızlı Fourier Dönüşümü ve filtre tasarım yöntemleri.

EL521

Sayısal Ses ve Görüntü İşleme

Sayısal işaret işleme tekniklerinin, ses işaretlerinin gösterimi analizi ve sentezine uygulanması. Sesin sayısal olarak modellenmesi, dalga şekli kodlayıcıları, ses işlemede zaman ve frekans metodları, ses işaretlerinin doğrusal öngörü kodlaması, ses ile haberleşen insan makine sistemleri; ses çözümleme, konuşanı çözümleme.
Görüntü oluşumu ve sayısal görüntü kavramı,  histogram, histogram yoluyla görüntü zenginleştirme ve kontrast düzeltme işlemleri, Görüntü zenginleştirme, süzme, rotasyon ve benzeri uygulamalar, İdeal, Gaussian, Butterworth, ortalama, ortanca, adaptif vb. süzgeçler ile değişik gürültü türleri ve bozulma modelleri, renk ve renkli görüntülerin özellikleri.

EL530

Görüntüleme Radarları ve Uygulamaları

Mikrodalga görüntüleme kavramı; Yapay Açıklıklı Radar (YAR) teorisi; Frekans modülasyonlu darbe sıkıştırmalı YAR; sistemlerinde sayısal işaret işleme;İşaret, görüntü ve gürültü analizi; Ters Yapay Açıklıklı Radar (TYAR) ve görüntü işleme; Uyumlu olmayan tek darbeli radarla üç boyutlu görüntüleme; Dönen cisimler için iki boyutlu menzil, çapraz-menzil görüntüleme, İteratif görüntü oluşturma yöntemleri; Çözünürlük; Açıklık sentezi; Güç gereksinimi ve fading istatistikleri; Faz ve hareket hataları; Belirsizlik fonksiyonları ve optimum tasarım kriterleri; Çok polarizasyonlu YAR; YAR Simülasyonu.

EL531

Bilgi Kuramı

Enformasyon ölçüsü. Entropi; ortak ve koşullu Entropiler. Kaynak kodlaması. tek çözülebilir ve anında çözülebilir kodlar. Gürültüsüz kodlama teoremi. Optimum Huffman kodlarının kurulması. haberleşme kanal modelleri. Sürekli kanallar ve bu kanallarda enformasyon ölçüsü. Sürekli zamanlı Gauss kanalları. Kanal sığası ve hesaplama yöntemleri. Kanal kodlaması. Gürültü kodlama teoremi. Hata sezen ve düzelten kodlama teknikleri. Porite denetim kodları. Peryodik kodlar. BCH ve Konvolüsyon kodları. Kodlayıcı ve kod çözücü tasarımları.

EL534

Mikrodalga Radar Sistemleri

Radar temelleri, Radar sistemlerinin incelenmesi, Radar menzil denklemleri,vericiler,alıcılar ve antenler, İşaret dalga şekli tasarımındaki eğilimler ve işaret işleme teknolojisi, Gürültü ve Clutterdeki işaretlerin algılanması, darbe bastırma, propagasyon ve etkileşim, sentetik açıklıklı radarlar, CW ve FM Radarlar, darbeli Doppler radarı, uzaktan algılama radarı ve Lazer Radarı.

EL535

Radar Sistemleri

Radarlarda kullanılan işaret özellikleri, radar ve sistem özellikleri radar kesiti, propagasyon, radar denklemi: sürekli dalga radarları, hareketli hedef radarları, izleme radarları, yapay açıklıklı radarlar ve uygulama örnekleri verilerek radarlar hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlamaktır.

EL536

Haberleşme Sistemleri

Giriş, Sinyaller, Spektrum ve Doğrusal Sistemler, Analog İletişim Sistemleri, Gelişigüzel Gürültünün İletişim Sistemleri Üzerindeki Etkisi, Sayısal Modülasyon, Band-Sınırlı Kanallar, Çoklama Sistemleri (TDMA, FDMA, CDMA), Dağıtılmış Spektrum Hücresel Sistemler.

EL537

Lineer Kontrol Sistemleri

Doğrusal kontrol sistemleri,  geribesleme etkileri, doğrusal kontrol sistemlerinin modellenmesi, fiziksel sistemlerin modellenmesi, doğrusal kontrol sistemlerin kararlılığı, kontrol sistemlerin zaman tanım bölgesi analizi, köklerin yer eğrisi tekniği, frekans tanım bölgesi analizi, kontrol sistemlerinin tasarımı, dayanıklı kontrol sistemlerinin tasarımı.

EL538

Elektromanyetik Hesaplama Yöntemleri

Maxwell Denklemleri ve bünye denklemleri. Elektromanyetik problemlerin sınıflandırılması ve genel çözüm yöntemleri. Zaman ve frekans domeni problemler ve çözüm yöntemleri. Moment yöntemi, sonlu farklar yöntemi, zamanda sonlu farklar yöntemi ve sonlu elemanlar yöntemi. Yöntemlerin özellikleri ve sınırlamaları. Bazı elektromanyetik problemler ve sayısal çözüm yöntemleri

EL539

Kablosuz Haberleşme

Kablosuz iletişim teknolojilerindeki temel kavramlar  ve haberleşme sistemlerindeki uygulamaları, Radyo dalgalarının yayılım modelleri ve yol kaybı,  gölgeleme ve sönümleme, Kablosuz kanal kapasitesi,  Genlik, faz ve frekans modülasyonu dahil olmak üzere temel modülasyon teknikleri, Kablosuz iletişim kanalları üzerindeki dijital modülasyon tekniklerinin hata ve kesinti olasılığı performansları, Verici ve alıcı çeşitlilik teknikleri, adaptif iletim ve modülasyon, denkleştirme, çoklu taşıyıcılı ve spektrum yayılım teknikleri, kablosuz kanallarda performans iyileştirmeleri. Ayrıca,  algılayıcı ağlar, akıllı ev ve taşıt uygulamaları  için haberleşme teknolojileri gibi kablosuz haberleşme teknolojilerinin yenilikçi ve önemli uygulamaları.

EL540

Sayısal Haberleşme

AWGN kanalda optimum alıcı; uyumlu süzgeç ve ilintili alıcı. Optimum sezimleyici; ML ve MAP yöntemleri. M-li PSK, diferansiyel kodlanmış PSK (DEPSK), differansiyel PSK (DPSK), M-li PAM, M-li QAM, evreuyumsuz dik M-li FSK. Modülasyon yöntemlerinin karşılaştırılması; Shannon'un kapasite teoremi, Hata kontrol kodlamasının temelleri. Sıfır-bir ve yumuşak kararlı kod çözümü. Hamming ve Öklid uzaklıkları, Doğrusal blok kodlar. Çevrimsel kodlar, Çevrimsel kodlardan örnekler: Hamming, BCH, RS, CRC ve LDPC kodları. Çoğuşmalı ve rastgele hatalara karşı kodlama. Serpiştirme. (Melez) tekrar gönderme yöntemleri; etkin veri hızı, gecikme ve and paket hata olasılığı, Evrişimli kodlar; kod ağacı, durum ve kafes çizenekleri. Sıfır-bir ve yumuşak kararlı kod çözme. Viterbi algoritması. Turbo kodlar. Yayılı izge kuramının temelleri. Gürültümsü (PN) diziler. Kasami ve Gold dizileri. Doğrudan-dizili yayılı izge kuramı ve uygulamaları. İşlem kazancı. Kod bölmeli çoklu erişim. 2G ve 3G sistemlerinde yayma ve çoklu erişim, Frekans atlamalı yayılı izge. Hızlı ve yavaş frekans atlama. AWGN kanalda başarım hesaplanması. Elektronik harp uygulamaları. Çok kullanıcılı frekans atlamalı sistemler.

EL542

Akıllı Sistemler

Bulanık mantık, bulanık kümeler, bulanık kümeler üzerinde yapılan işlemler, bulanık denetim, yapay sinir ağları, matematiksel nöron modeli, sınıflandırma yöntemi, en küçük kareler yöntemi, hatayı geriye yayma yöntemi, Gauss merkezcil taban fonksiyonlu sinir ağları, bulanık görüntü tanımı, bulanık sınıflandırma.

EL543

Uygulamalı Elektromanyetik Teori

Maxwell ve Dalga denklemleri. Elektromanyetik teorinin temel teoremleri. Homojen olmayan ve tabakalı ortamlarda dalgalar. Skaler ve vektörel dalga denklemleri için Green fonksiyonları. Silindirik ve Küresel Dalga Fonksiyonları, Green Fonksiyonları ve İntegral Denklemler, Kaynakların Spektral Gösterilimi, Dalga Kılavuzu Yapıları, Kanonik Saçılma Problemleri, Saçılma ve Difraksiyon Problemleri, Sayısal Yöntemler.

EL545

İleri Elektronik Harp

Elektronik Harbe Giriş. Elektronik Harp Tehdit Teknolojileri. Radar Tehditlerinin Temelleri. EO/IR Tehditlerinin Temelleri. Elektronik Destek Sistemleri. Elektronik Taarruz Elektronik Koruma Yaklaşımları. Teknikleri ve Sistemleri.

EL546

Modern Kontrol Teknikleri

Kontrol sistemlerinin durum uzayı analizi, Durum geçiş denklemleri, Durum diyagramları, Leverrier algoritması, Lineer dönüşümün kontrol sistemlerine uygulanması ve Benzeşim dönüşümleri, Çeşitli yapısal kanonik biçimlerin incelenmesi: Kontroledilebilir, Gözlenebilir, Diyagonal ve Jordan Kanonik Formları, Doğrusal sistemlerin kontroledilebilirliği ve gözlenebilirliği, Transfer fonksiyonlarının doğrudan, seri ve paralel ayrıştırılması, Popov-Belevitch-Hautus (PBH) testi, Durum geribeslemesi ile kutup atama ve Ackermann formülü, Gözleyici tasarımı, Köklerin geometrik yeri ile kontrolör tasarlama, Parametre uzayı yaklaşımı, Zaman gecikmeli sistemlerin kontrol uygulamaları: Padé yaklaşımı ile kontrolör tasarımı

EL550

Elektronik Elemanların Modellenmesi

Modellemenin gerekliliği, bilgisayar destekli tasarıma yönelik, modelleme, diyot modeli, bipolar tranzistor modelleri, EMI modeli, EM2 modeli, EM3 modeli, Geliştirilmiş EM modeli, Gummel-Poon modeli, JFET ve MOSFET modelleri, model parametrelerinin belirlenmesi, ölçü yöntemleri, Modellerin bilgisayar destekli tasarıma uygulanması.

EL553

Uydu Haberleşme Sistemleri

Uydu yörüngeleri. Uydu sistem yapısı ve haberleşme alt sistemleri. Haberleşme teknikleri: Çoğullama, modülasyon ve kodlama. Link analizi. Çoklu erişim teknikleri. Yer istasyonu teknolojileri. Uydu Haberleşme sistemlerine ait özellikler.

EL555

Optik Ağlar

Dersin amacı optik data ve bilgisayar ağ elemanlarını ve ağ sistemlerini tanıtmak uygulamaları göstermektir. Son yıllarda hızlı ve geniş bantlı veri iletişimi sistemlerine gereksinim artmıştır. Lazer ve optik kablolar hakkında verilecek temel bilgi ile birlikte bu sistemlerin çalışması öğretilecektir.

EL556

İleri Anten Teorisi

Antenlerin Teknolojik ve Tarihsel Gelişimi, Elektromanyetik Teoride Önemli Teoremler ve Kavramlar (Enerji Teoremleri, Dualite, Kararlılık)/ Elektromanyetik Teoride Modelleme İlkeleri, Hertz Dipolü, Anten Parametreleri (Işıma Alanı, Işıma Direnci, Işıma Diyagramı, Işıma Verimliliği, Işıma Kazancı, Işıma Gücü, Yarım Güç Huzme Genişliği (HPBW), Etkin Işınan Güç, Etkin Yüzey, Etkin Uzunluk, İletişim Denklemleri (Friis Denklemleri), İnce Tel Antenler, Yarım Dalga Dipol Antenler, Anten Dizileri, Frekanstan Bağımsız Antenler (Helisel, Log-Periyodik Antenler), Açıklık Antenler / Mikroşerit Yama (Patch) Antenler, Parabolik Reflektör Antenler / Lens Antenler, Yagi-Uda Anteni, Horn Antenler, EM Dalgaların Yayılmasını Etkiyen Faktörler, Radyolink Antenleri, Radar Antenleri, Dizi Anten Teorisi, Elektronik Huzme Tarama ve Huzme Sıfırlama (Null) Tekniği, Keyfi yapılı saçıcı ve ışıyıcı anten yapılarının analizinde sayısal yöntemler (Moment metodu, FEM, ARM, Geometrik/Fiziksel optik, TLM).

EL557

İleri Tümleşik Devre Tasarımı

VLSI Devre Tasarımına Giriş, Temel MOS Yarıiletken Üretim Teknolojisi, Serim Teknikleri, LT-Spice ve Magic Benzetim Programları, CMOS Modelleri, CMOS Alt blokları--MOS Anahtarlama Devreleri, Akım aynaları ve kaynakları, Akım ve gerilim referansları, CMOS Kuvvetlendiriciler.

EL558

Robotikte İleri Konular

İki boyutlu ve Üç boyutlu ortamda rotasyon matrisi ve Rodriguez formülü, Kuaterniyonlar, Seri manipulatörlerin kinematik modellenmesi, Mobil Robotlar, Ros ve Gazebo ortamında simülasyon, Algılama, Mobil Robot Lokalizasyonu, Kalman Filtresi, SLAM, EKF SLAM, Yol Planlaması

EL598

Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik (Zorunlu)

Bu ders ile, öğrencilerin bilimsel düşünebilme ve çalışabilme yeteneklerinin geliştirilmesi, çalışma ve araştırmalarında her türlü ön yargıdan uzak durarak, bilimsel yöntemi kullanabilmeleri amaçlanmıştır. Bu amaçla da bir araştırmayı bilimsel disiplin içerisinde inceleyebilecek ve sonuçlara ulaşabilecek yöntem bilgisi verilmektedir. Bu kapsamda; Bilgi ve Kaynağı, Bilimin Tanımı, İşlevi ve Türleri, Bilimsel Yöntemin Tanımı ve Temel Nitelikleri, Araştırmanın  Tanımı ve Süreçleri (Giriş, Bulgular ve Yorum, Özet, Yargı ve Öneriler). Bir araştırmada yer alan Giriş bölümü ile ilgili olarak; Amaç, Önem, Yöntem (Tarama ve Deneme Modelleri, Evren ve  Örneklem), Veriler ve Toplanması (Ölçme, Gözlem, Görüşme, Yazışma Belgesel Tarama), Bulgular ve Yorum, Özet, Yargı ve Öneriler. Bir araştırmada Geçici Anahtar hazırlamanın önemi ve hazırlanmış bir Geçici Anahtarın Tartışılması. Bir araştırmada Araştırma Önerisinin hazırlamanın önemi ve hazırlanmış bir Araştırma Önerisinin Tartışılması. Kaynak gösterme ve alıntı yapma teknikleri konuları işlenmektedir.

EL600

Doktora Tezi

Doktor unvanı alabilmek için öğrenci ve öğretim üyesi arasında düzenlenen araştırma programı. Öğrenciler bu derse beşinci yarıyıldan itibaren tez araştırmasının ve yazımının gerçekleştirildiği bütün dönemler için kayıt olurlar.

EL601

Doktora Semineri (Kredisiz)

Bu seminer, Elektronik Mühendisliği'nin farklı alanlarında araştırma yapma, ilgilerini artırmak için düzenlenmiştir. Doktora öğrencileri bu dersi almak ve gereklerini yerine getirmek zorundadır.

EL614

İleri Kodlama Teorisi

Kanal kapasitesi, klasik kodlama ve kodçözme yöntemleri. Çok düzeyli kodlama, çok aşamalı kodçözme. Yumuşak kararlı kodçözme algoritmaları: MAP, LogMAP, Max-LogMAP, SOVA. Paralel sıralı (turbo) kodlama. İteratif kodçözme. Serpiştirme. Seri sıralı kodlama. Kod tasarımı ve hata başarım analizi. EXIT diyagramları. Düşük yoğunluklu eşlik kontrol (LDPC) kodlama. Mesaj aktarma algoritmaları. Turbo ve LDPC kodlamanın uygulamaları. Çok girişli çok çıkışlı (MIMO) kanallarda kodlama ve kodçözme.

EL615

Radyo Dalgası Haberleşme Sistemleri

Bu derste, radyo dalgası haberleşme sistemleri konusunda teorik veya uygulamalı çalışma yapabilecek duruma gelmeleri için öğrencilere gerekli bilgilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

EL617

Adaptif İşaret İşleme

Giriş, Rastgele Süreçler, Rastgele Süreçlerin Modellenmesi, Wiener Filtresi, Lineer Öngörü, Levinson Algoritması, Kafes Filtreleri, Keskin İniş Algoritması, LMS Filtresi, LMS Filtresinin Uygulamaları, Kalman Filtresi, Kalman Filtresinin Uygulamaları

EL618

Telsiz İletişimde Modülasyon ve Kodlama

Hücresel Yapı, Telsiz İletişim Sistemleri ve Standartları. Telsiz İletişimde Kanal Modelleri. Sönümleme ve Gölgeleme. Doppler Yayılımı. Kaskat Sönümlemeli Kanallar. Telsiz İletişim İçin Benzetim Teknikleri, Sayısal Modülasyon Teknikleri. Sönümlemeli Kanallardan Sayısal İletişim. Hata Performans Analizi. Sönümlemeli Kanallarda Kodlama. Çeşitleme Teknikleri: Alıcı/Verici Anten Çeşitlemesi. Çok Girişli Çok Çıkışlı (MIMO) Sistemler. Uzay-Zaman Kodlama. İşbirlikli Çeşitleme. Dik Frekans Bölmeli Çoğullama (OFDM). MIMO-OFDM. Çoklu Erişim Teknikleri.

EL619

İzge Kestirimi

Klasik ve modern izge kestirim yöntemlerinin ayrıntılarıyla inceleneceği bu dersin içeriği şöyledir: Olasılık yoğunluk fonksiyonları; beklentiler; süreçler; öz-ilişki (correlation) ve öz-ortak değişinti (covariance) matris ve vektör manipülasyonları; ayrık-zamanlı rasgele sinyaller; enerji ve güç izgesel yoğunlukları. Parametrik olmayan İzgesel Kestirimler: Periyodogram; ortalama periyodogram, Blackman-Tukey yöntemi ve diğer geliştirilmiş periyogram yöntemleri (Bartlett, Welch, Daniell yöntemleri); Parametrik olmayan izgesel kestirimcilerin istatistiksel özellikleri; Rasyonel izgesel modeller-Öz-bağlanımlı izgesel kestirim; Hareketli ortalamalı izgesel kestirim; Öz-bağlanımlı hareketli ortalamalı izgesel kestirim; Yule-Walker eşitlikleri; parametre kestirim teknikleri; istatistiksel özellikler. Süzgeç-bankası tabanlı yaklaşımlar: Periyodogramın süzgeç-bankası açıklaması, Capon yöntemi, Capon ve AR yöntemler arasındaki ilişki. İleri kavramlar: Sinüzoidal parametre kestirimi, MUSIC, ESPRIT. Dizi Sinyal İşlemeye Giriş: Problem tanımlanması; hat izgesel kestirimi ile ilişki. Dizi Sinyal İşleme: Parametrik ve parametrik olmayan kestirim teknikleri; özellikleri. Uygulamalar: sualtı akustiği, sonar, radar sinyal analizi ve biyosinyal analizi ile ilişkili konular.

EL620

Adaptif Sistemler

Giriş, Gerçek Zamanlı Parametre Tahmini, Deterministik Kendini Ayarlama Regülatörleri, Stokastik Kendini Ayarlama Regülatörleri, Kararlılık Analizi, Model Referans Adaptif Sistemleri, Otomatik Kendini Ayarlama, Kazanç Belirleme, Doğrusal Olmayan Dönüşümler.

EL637

Lineer Olmayan Kontrol Sistemleri

Lineer Olmayan Kontrol Sistemleri, Lineer Olmayan Olgular, Limit Çevrimler, Periyodik Yörüngeler, Bendixon Kriteri, Çatallanmalar, Lipschitz Sürekliliği, Kararlılık Teorisi, Lyapunov'un 2. Teorisi,Kararsızlık teorisi, Değişmezlik Prensibi, Doğrusal Sisitemler ve Doğrusallaştırma, Karşılaştırma Fonksiyonları, Doğrusal Zamanla değişen Sistemler, Giriş-Durum Kararalılığı, Giriş-Çıkış Kararlılığı, Pasiflik, Geri Besleme Doğrusallaştırma, Geri Besleme Kararlı Kılma, Geri adımlama

EL699

Doktora Uzmanlık alan Dersi

Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm yüksek lisans öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

EL700

Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi

Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm yüksek lisans öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

EL800

Doktora Uzmanlık Alan Dersi

Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm doktora öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.