Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Enstitümüzdeki Bilgisayar Mühendisliği Programı’nın amacı; bilgi çağı olarak adlandırılan 21. yüzyılda, bilgisayar ile enformasyon teknolojisini bilen ve çeşitli disiplinler arası bilgi akış yöntemlerini çok iyi kullanan, nitelikli insan kaynağını yetiştirmektir.

Lisansüstü programlarına, Bilgisayar Mühendisliği A.B.D.’nın belirlediği koşulları sağlayan Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ve diğer disiplinlerden mezun olanlar kabul edilirler. Diğer disiplinlerden mezun olan adayların normalde bir lisans tamamlama programını bitirmeleri gerekir.


Ders Havuzu Kodları ve İçerikleri

Ders Kodu

Ders Adı

Ders İçeriği

BM500

Yüksek Lisans Tezi  (Kredisiz)

Yüksek Lisans derecesi alabilmek için öğrenci ve öğretim üyesi arasında düzenlenen araştırma programı. Öğrenciler bu derse üçüncü yarıyıldan itibaren tez araştırmasının ve yazımının gerçekleştirildiği bütün dönemler için kayıt olurlar.

BM501

Yüksek Lisans Semineri (Kredisiz)

Bu seminer, Bilgisayar Mühendisliği'nin farklı alanlarında araştırma yapma ilgilerini artırmak için düzenlenmiştir. Yüksek lisans öğrencileri bu dersi almak ve gereklerini yerine getirmek zorundadır.

BM510

Ayrık Matematik

Asallar. Göreli asallık. "mod" kongrüans bağıntısı. Fermat ve Çinli kalanlar teoremi. Üreteç Fonksiyonlar: Rekürans bağıntılan ve çözüm yöntemleri. Konvolüsyonlar.Üste1 üreteç fonksiyonlar. Cebirsel yapılar: Gruplar. Yapı benzerlikleri. Grup Kodlan. Polya sayma yöntemi. Halkalar. Moduler aritmetik. Galois cisimleri. Graflar ve Ağaçlar: Bağlantılılık. Euler ve Hamilton Çevreleri. Çevresiz graflar. Ağaçlarda arama ve sıralama. Minimal kapsayan ağaç algoritmaları. Ulaşım ağları. En yüksek akı- en küçük kesit teoremi. Eşleşme yöntemleri.

BM511

Sayılar Teorisi

Tam sayıların aritmetiği; Bölünebilme ve Euclidean Algoritması, Asal Sayılar, Doğrusal Diofant Denklemler, Modüler Aritmetik, Klasik Kriptografi, Çarpımsal Fonksiyonlar; Euler-Phi Fonksiyonu, Bölen Fonksiyonu, Bölenler Toplamı Fonksiyonu, Möbius fonksiyonu, İlkel Kökler, Açık Anahtarlı Kriptografi, Kuadratik Kalanlar, Sürekli Kesirler.

BM512

Olasılık Teorisi ve Rassal Süreçler

Olasılık uzayı ve rassal süreçlerin sınıflandırılması. Ayrık ve sürekli parameter uzayında Markov ve yarı-Markov zincirleri. Yenilenme Teorisine giriş. Doğum ve ölüm süreçleri ve kuyruk teorisine uygulanması.

BM513

Gelişmiş İşaret İşleme

 

BM515

Veritabanı Yönetim Sistemleri

Veri tabanı sistemlerine genel bakış, İlişkisel veri tabanı modelinin teorisi, Anlamsal veri tabanı modelleri. Genişletilmiş ilişkisel veri modeli, Öğretici veri tabanı sistemleri, Dağıtılmış veri tabanı sistemleri, Nesneye-Yönelik veri tabanı sistemleri  ve uzman veri tabanı sistemleri. Veri tabanı sistemlerinde belirsizlik. Diğer yeni çalışma konuları.

BM516

Nesneye-Yönelik Veri Tabanı Sistemleri

Nesneye-Yönelik veri tabanı sistemlerine giriş. Nesneye-Yönelik veri tabanı sistemlerinin yapısı. Toplu depolama yöneticisi. ORION Nesneye-Yönelik veri tabanı yönetim sistemi. O2 Nesneye-Yönelik veri tabanı yönetim sistemi. R ağaçları, R+ ağaçları ve R* ağaçları. Nesneye-Yönelik veri tabanı sistemleri için gerçekleme konuları.

BM517

Dağıtılmış Veritabanı Sistemleri

Veri tabanı sistemlerine genel bir bakış, Dağıtılmış veri tabanı sistemlerine genel bir bakış, Merkezi veri tabanı sistemlerinde eşzamanlılık kontrolü, Dağıtılmış veri tabanı sistemlerinde eşzamanlılık kontrolü, Serileştirilebilme teorisi, İki-fazlı kilitleme, Zaman-pulu atama serileştirmesi, graf kontrolü, Zaman-arası tekniği, İyimser yöntemler, Kopyalanmış verilerin halli, Çoklu-versiyonlu veri, Dağıtılmış veri tabanı tasarımı, Dağitilmiş veri tabanı yönetim sistemlerinde geri-kazanım sorgulama işlemi.

BM518

Algoritma Analizi

Algoritmaların temel kavramları. Matematiksel gereksinimler. Rekürsif eşitlikler ve eşitsizlikler. Karmaşıklık ölçüleri; O, o ve diğer notasyonlar. Çeşitli alanlardaki klasik algoritmaların karmaşıklık analizleri. Sıralama, arama, çizgeler, eşleme, matris işlemleri, dönüşümler. NP-C Karmaşıklığına giriş.

BM520

İleri Bilgisayar Mimarisi

Bilgisayar Mimarisine Giriş, Ardışık Düzende İşlem, Komut Kümeleri Prensipleri, Komut Kümeleri Mimarileri, Komut Kümesindeki İşlemler, Komut Seviyesinde Paralel İşleme, Komut Seviyesinde Paralel İşlemin Sınırları, Çoklu İşlemciler Ve İş Parçası Seviyesinde Paralel İşleme, Bellek Hiyerarşisi Tasarımı, Bellek teknolojisi ve eniyileme Teknikleri, Sanal Bellek Kavramı, Ön Bellek Tasarımı, Veri Saklama Sistemleri.

BM521

Gelişmiş Mikroişlemci Sistemler

Modern İşlemciler, Optimizasyon Teknikleri, Paralel Bilgisayar Mimarileri, Paralellik, Paralel Programlama, Hibrid Paralel Programlama.

BM522

Dağıtılmış İşletim Sistemleri

Dağıtılmış sistemlere giriş, dağıtılmış sistemlerde haberleşme, istekçi-hizmetli modeli, uzaktan yordam çağırma, dağıtılmış sistemlerde senkronizasyon, saat senkronizasyonu, dağıtılmış sistemlerde karşılıklı dışlama, Lamport algoritması, Ricart ve Agrawala algoritması, Goscinski dağıtılmış senkronizasyon algoritmaları, dağıtılmış sistem modelleri, adlandıı-ma hizmetleri, adlar, güzergahlar, adresler, dağıtılmış sistemlerde si.ireç yönetimi, süreçler üzerinde uzaktan işlemler, süreçlerin göç ettirilmesi, Demos/MP'de süreç göç ettirme mekanizması özkaynak atama, özkaynak yöneticileri, yük paylaşma algoritmaları, yük dengeleme algoritmaları, örnek dağıtılmış işletim sistemleri.

BM523

İleri Bilgisayar Ağları

Bilgisayar Ağlarına Genel Bakış, Geniş Alan Ağlar ve Internet'te Yönlendirme, IP Router Mimarileri, Paket Sınıflandırması, Ağ İşlemcileri, Yüksek Hızlı Ağ İşlemcileri İçin Haberleşme Mimarileri, Öğrenme ile Yönlendirme Protokolü İçin Paket İşlemcisi, İstatistiğe Dayalı Az Güç Harcayan Ağ Arama Motorları, İkinci Katmanda Multimedya Paketlerinin Yönlendirilmesini Hızlandıran Sistem, Grid Bilişim İçin Ağ Temelli Kaynak Yönetimi, Ağ İçeriği Taramalı Yönlendirme İçin Ön Cihaz Tasarımı, Milimetre-Dalga (60 Ghz) Kablosuz Kişisel Ağlar.

BM524

Bilgisayar Ağları ve Haberleşme

İletişim Sistemleri, Anahtarlamalı İletişim, Paket İletişimi, Protokoller, Yerel Ağlar, Geniş alan ağları, Internet, Adresleme, TCP/IP, Güvenlik ve uygulamalar.

BM525

Kablosuz Algılayıcı Ağlar

kablosuz algılayıcı ağ (KAA) kavramı, KAA uygulamaları askeri, çevresel, endüstriyel uygulamalar, KAA düğüm modelleri, KAA düğümlerinin yapısı ve enerji harcama modelleri, KAA katmanları - fiziksel, bağ, ağ katmanları, KAA için katmanlar arası yapılar, analitik ağ prosesi yaklaşımı, AHP ve ANP arasındaki farklar, Hesaplama prosedürleri, örnek olaylar, KAA çeşitleri (yer altı, sualtı, nano), Çeşitli kaa protokolleri.

BM526

Bilgisayar Ağlarında Temel Protokoller

Yünlendirme: Optimallik ilkesi, en kısa yol bulma. Taşkın yöntemi. Uzaklık vektörü; ve bağ durumu algoritmalan. Akış ve tıkanıklık denetimi: Kredili ve eşikli akış düzenleme. Trafık şekillendirme. Tıkanıklık önleme. Ağların birlikte hizmet vermeleri : Köprüler, yönlendirici geçitler, tünelleme. Internet'te yönlendirme: OSPF ve BGF protokolları. Uçtan uca ulaşım: Ulaşım hizmetleri. Bağlantı yönetimi ve akış denetimi. Çoğullama. TCP protokolu. Yönetim: OSI' de yönetim. ASNI notasyonu. CMIP protokolu. INTERNET'te yönetim, SNMP protokolu. Ağda Güvenlik: Kriptografı ilkeleri. Açık ve kapalı anahtar yöntemleri. Asıllama. Sayısal imza.

BM527

Dağıtılmış Sistemler

Dağıtılmış sistemler bilgisayar ağları üzerinden sistem kaynaklarının ve bilginin paylaşımını sağlarlar. İnternet üzerinden veri paylaşımı gibi geniş alanlı uygulamaların geliştirilmesi için dağıtılmış sistemlerin genel yapısı, temel özellikleri ve mevcut bazı sistemlerin tanınması gerekmektedir. Bu ders öğrencilere internet ortamında dağıtılmış uygulamalar geliştirme için gerekli prensipleri kazandıracaktır.

BM528

Dağıtılmış Sistemlerde Özel Konular

Dağıtılmış sistemlerde halen araştırma alanları arasında yer alan hata toleransı, güvenlik, nesneye yönelik dağıtılmış sistemler, dağıtılmış dosya sistemleri, doküman tabanlı sistemler gibi konuların detaylı incelenmesi. Bu ders öğrencilere dünya çapına yayılmış geniş-alanlı sistemlerdeki genel problemler ve araştırma alanları hakkında bir vizyon kazandıracaktır.

BM530

Programlama Dilleri

Tarihsel perspektifin özeti. Bağlama kavramı, Pascal benzeri dillerin çalışma-zamanı yapıları. Parametre aktarımı. Tip yapıcılar, Soyut veri tipleri, Çevreleme, Tip uyumluluğu, Tip kontrolü, Polimorfizm. Bildirim-seviyesi kontrol yapıları. Ünite-seviyesi kontrol yapıları. Korutineler, İstisnai durumlar, Eşzamanlı üniteler. Mevcut araştırma konuları.

BM531

Nesneye-Yönelik Programlama Dilleri ve Sistemleri

Nesneye-Yönelimin avantajları, Nesneye-Yönelik programlama dillerine giriş, Sınıf, Nesne, Metot, Varlıklar, Çevreleme, Mesaj iletimi, Miras yapısı, Çoklu miras yapısı, ve Polimorfizm. Smalltalk ile programlama, C++ ile programlama, Java ile programlama

BM532

Gerçek Zamanlı Programlama

Gerçek zamanlı yazılımın doğası. Gerçek zamanlı işletim sistemleri. Gerçek zamanlı haberleşme. İş dağıtma ve Özkaynak yönetimi. Formel yöntemler. Programlama dilleri ve araçlan. Gerçek zamanlı çekirdekler: Tempo, PSOS+, RT kernel. Çekirdek kullanarak gerçek zamanda programlama. Tasarım çalışmaları.

BM533

Paralel Programlama

 Paralel programlamanın tanıtımı. Uygulama alanları. Paralel algoritmalara ilişkin problemler: Senkronizasyon, Haberleşme, Kritik bölümler. Senkronizasyon mekanizmaları: Semaforlar, Monitörler ve diğerleri. Gerçekleme yollan ve uygulama örnekleri. Mesaj aktarımına dayalı haberleşme ilkelleri. Randezvous yapısı. İşletim sistemlerinde paralel programlama yöntemleri. Paralel programlama dilleri: OpenMP, CUDA ve diğerleri. Klasik paralel programlama algoritma örneklerinin tasarımı, incelenmesi ve uygulamaları.

BM534

Çok Çekirdekli Programlama

Paralel Hesaplamaya Giriş, Paralel Bilgisayar Bellek Mimarileri, Paralel Programlama Modelleri, Paralel program tasarımı, GPGPU ve NVIDIA CUDA Mimarisine giriş, NVIDIA CUDA Mimarisi Programlama Modeli, NVIDIA CUDA Mimarisi Programlama Ara yüzü, NVIDIA CUDA Mimarisi Donanım Gerçeklemesi, NVIDIA CUDA Mimarisinin Performansı

BM535

Mobil Ajan Sistemler

Ajan Nedir, Ajan Sistemlerine Giriş, Ajanların Uygulama Alanları ve Örnekleri, Ajan Tipleri, Ajan Altyapıları, Ajan Haberleşmesi ve Haberleşme Dilleri, JADE Ajan Sisteminin Kullanımı, Hareketlilik Mekanizmaları, Mobil Ajanlar, JADE Sisteminde Mobil Ajanlar, Ajanlarda Öğrenme, Ajanlarda Pazarlık.

BM536

Simülasyon, Modelleme ve Analiz

Ayrık simülasyonun teorik kavramı. Bir simülasyon dilinin yapısı. Analog bilgisayar simülasyonlarına genel bakış. Temel istatistik ve olasılık konularına genel bakış. Seçilen giriş olasılık dağılımı, rastgele sayı üreteçleri, tekil bir sistem için çıkış veri analizi, alternatif sistemlerin karşılaştırmaları için istatistiksel teknikler, imülasyon dilleri ve GPSS.

BM537

Yazılım Mühendisliğinde İleri Konular

Proje kavramı, Projenin tanımlaması, Proje işlemleri. Modelleme, Sistem mühendisliği prensipleri. Proje yönetim teknikleri; Planlama, Organizasyon, Kontrol, Değerlendirme, Raporlama ve Sonlandırma. Maliyet/fayda analizi, Risk analizi. Proje planlama yöntemleri; İş tanımlama ve planlama, Ağ planlama ve PERT, Kritik yol yöntemi, Kaynak analizi, Proje boyutunun takdir edilmesi, Takvim ve maliyet, Olasılık planlama. Proje kontrol yöntemleri; Kontrol noktaları, Teftiş, Kontrol değişikliği, Raporlama, Konu yönetimi. Yazılım için bakım kavramı; Düzeltici, Adapte edici, ve Tam bakım. Yaşam çevrimi bakımı. CASE araçları.

BM538

Havacılıkta Emniyet Kritik Yazılım Geliştirilmesi

DO-178'e uyumlu yazılım geliştirilmesi. Hava araçları için geliştirilen bir yazılımın SOI denetimleri. Havacılıkla ilgili verilerin işlenmesi ve hava aracına aktarılması. Hava araçları sertifikasyonu kapsamında geçerli ve yaygın kullanımı olan rehber dokümanlardaki yazılım gereksinimleri.    

BM539

Görüntü İşleme

Giriş, Görüntü iyileştirme; Kontrast ve dinamik sınır değişimi, Yumuşatma; Görüntü onarma; Gürültü ve bulanıklaşmanın azaltılması; Görüntü kodlama; Nicemleme, Kayıpsız kodlama yöntemleri, Huffman kodlama, Öngörüsel kodlama, Kayıplı kodlama yöntemleri: Dönüşüm kodlama, Karma dönüşüm kodlama, Çerçeve arası kodlama, Modele dayalı kodlama, Piramit kodlama, Görüntü ayrıştırma: Eşikleme, Ayrıt saptama, Ayrıt bağlama, Bölgelere ayırma, Projeksiyonlardan görüntü kurma, Fourier-Dilim teoremi, Filtrelenip geri yansıtma yöntemi, Cebirsel görüntü kurma. İkili görüntü işleme ve paralel algoritmalar; Görüntü anlama, Fourier tanımlayıcıları, Momentler, Geometrik tanımlayıcılar, Model uydurma.

BM540

Bilgisayarla Görme

Bilgisayarla görmeye giriş, Görüntü oluşumu, Görüntünün modellenmesi, Görüntü elde etme düzenleri, Alçak seviye problemeri: Yumuşatma, Ayrıt saptama, Ayrıt bağlama, Çok ölçekli yaklaşımlar, Orta seviye problemleri: Yüzey kurma, Tonlamadan, Hareketten, ve Stereo'dan şekil elde etme, Range görüntüleri, Yüksek seviye problemleri: Modele dayalı görü, Kavramsal ağlar, Genelleştirilmiş silindirler ve Hough dönüşümü.

BM541

Şekil Tanıma

Makina tanımasına giriş, iki veya daha çok boyutlu şekiller. İstatistiksel ve dilsel yaklaşımlar. Uygulama alanlarının incelenmesi. Bayes karar teorisi, Karar sınırları, sınıflayıcılar ve diskriminant fonksiyonları. Parametrelerin atanması. Kümeleme. Özellik seçimi. PR için yapısal yaklaşımlar. Sinir ağı tanıyıcıları. Uygulamalar.

BM542

Yapay Zeka

Giriş. Programlama Dili LISP: dizi, ağaç, küme, kuyruk ve tablo yapılan. Bilgi gösterimi: Üretim kuralları, içerme hiyeyarşileri, önermesel ve yargısal hesap, çıkarım kurallan, çerçeveler, anlamsal ağlar, kısıtlamalar ve dizgesel yaklaşımlar. Arama: Hipotez ve test etme, derinlik öncelikli arama, genişlik öncelikli arama, sezgisel arama, optimal arama, oyun ağaçlan ve dönüşüklü arama, minimax arama, alpha-beta indirgeme. Öğrenme: betimleme ağaçlara, yapay sinir ağlan, Perceptronlar, genetik algoritmalar. Uzman sistemler, Doğal dil işlem, Konuşma tanıma, Bilgisayarla görü.

BM543

Uzman Sistemler

Temel kavramlar: çıkarsama makinesi, bilgi tabanı, bilgi edinimi, bilgi temsili ve kontrolü, otomatik muhakeme (uslamlama), belirsizlik temsili, pratik problem çözme. Uzman sistemlerinin pratik ve teorisinin gelişimi. Bilinen uzman sistem örnekleri. Uzman sistem tasarımı için yazılım araçları ve mimarileri. Bir uzman sistem tasarımı.

BM544

Yapay Sinir Ağları

Yapay sinir ağlarının uygulama alanları, lineer algılayıcılar, çok-katmanlı algılayıcılar, vektör nicilendiriciler, Radyal-temelli fonksiyon ağları, Uzmanların karışımı, Çoklu öğrenicilerin birleştirilmesi, Sınıflandırıcı algoritmaların karşılaştırılması, Genetik algoritmalar.

BM545

Makine  Öğrenmesi

Giriş, Denetimli Öğrenme, Denetimsiz Öğrenme, Logic Programlama (Prolog), Boolean Cebir, Lineer Cebir, Destek Vektor Makineleri, Bayesian Öğrenme, Karar Ağaçları, Yapay Sinir Ağları.

BM546

Akıllı Otonom Sistemler

Akıllı Otonom Sistemler ve Temel Bileşenleri, Robot Modellemeleri, Otonom Sistemler Kontrol Yapıları, Otonom Karar Verme Yapıları, Sensörler, Otonom Görev Yapıları, Otonom Hareket Planlama, Otonom Çoklu Robot Sistemleri.

BM547

Nesnelerin İnterneti

Giriş, Nesnelerin İnterneti (IoT): Genel Açıklama, Bağlı Cihazlar için Tasarım Prensipleri, İnternet Prensipleri, Çalışma Alanına Özel IoT, IoT ve M2M, IoT Fiziksel Cihazlar (Arduino, Raspberry, Ibeacon), IoT Fiziksel Sunucular ve Bulut, IoT Tasarımı için Örnek Olay İncelemesi, IoT Güvenliği, Gömülü Cihaz ve Fiziksel Tasarım için Prototip Oluşturma.

BM550

Siber Savaş ve Güvenlik

Siber Savaş & Güvenliğe Giriş, Siber Terörizm & Siber Suçlar, Kriptografi, Watermarking, Erişim kontrolü & Yetkilendirme, Yazılım & Veritabanı Security, Web Güvenliği, Hacking & Hackers, Tehtid türleri, Ağ güvenliği ve savunması.

BM551

Kriptografi

Giriş, tarihçe, klasik yöntemler. Simetrik algoritmalar ve DES. Enformasyon teorik analiz. Sayılar teorisinden seçme konular. Aritmetik algoritmalar, RSA, El Gamal, dijital imza, DSS, protokollar. Uygulamalar

BM552

Bilgisayar Ağlarında Güvenlik

 Klasik ve modern Simetrik şifreler, Veri Şifreleme Standardı (DES), Gerçekliğini doğrulama, Anahtar yönetimi, asimetrik (genel anahtar) şifreler, dijital imzalar.

BM553

Ağ Trafik Analizi

Ağ Analizi ve OSI Referans Modeli, Katmanlar ve Protokoller, Trafik İzleme ve Yakalama, WireShark,  Trafik Analizi, Zararlı Paketleri Tanıma ve Anlama, Sistem Loglarını Analiz, Atak Tespit ve Önleme Sistemleri, Balküpü Uygulamaları

BM554

Güvenli İmplementasyon ve Yan Kanal Analizi

VLSI tasarıma giriş, Akıllı Kartlar ve Algoritma (AES, DES, RSA) Uygulamaları, Yan Kanal Analizi Genel Anlatımı, Basit Güç Analizi, Farksal Güç Analizi, Hata Analizi, Yan Kanal Saldırılarına Karşı Alınan Önlemler, Sensörler, PUF'lar, Rasgele Sayı Üreteçleri (RSÜ/RNG)

BM555

Kablosuz Ağlarda Güvenlik ve Mahremiyet

Kablosuz ağlara giriş, genel özellikler, yapı taşları, uygulamalar, simetrik şifreleme, özet fonksiyonlar, asimetrik şifreleme, sayısal imzalama, Kablosuz Yerel Ağ Güvenliği-1: WiFi güvenliği, WEP, WPA2, WPS saldırılar, analizler, çözümler, Hücresel Ağlarda Güvenlik: GSM alt yapısı, mimarisi, GSM ve GPRS Güvenliği, A5 algoritmaları ve analiz yöntemleri ve saldırılar, Kablosuz erişim kontrol sistemleri: Kimlik tanımlama ve doğrulama, standartlar, uygulama alanları, güvenlik modeli, RFID güvenlik ve mahremiyet, protokolleri, tehditler, Aktarma atakları, mesafe sınırlama protokolleri, uygulamalar ve çözümler, Kişisel alan ağları: Bluetooth Güvenliği, saldırılar, analizler, çözümleri, Mobil tasarsız ağlar (mobile ad hoc networks) ve duyarga (sensör) ağ güvenliği

BM556

Kriptografik Protokoller

Kriptografi ve Protokollere Genel Bakış, Gizlilik, Bütünlük, Mahremiyet, Semantik Güvenlik, IND-CPA, IND-CCA, IND-CCA2, Kriptografik Protokol nedir:  Kimlik Doğrulama, (Sertifikalı) Diffi-Hellman, Needham-Schröder, Denning Sacco Protokoller, Schnorr'un Kimlik Tanıma and Kerberos Protokolleri, Protokol Analiz: Orta Adam Saldırıları, İleri Dönük Gizlilik, Bilinmeyen Anahtar Saldırısı, Bozuk Anahtarla Yerine Geçme Saldırısı, Taahhüt Şemaları, Sıfır Bilgi Protokollerine Giriş, İnteraktif/İnteraktif olmayan/Dürüst Doğrulayıcı Sıfır Bilgi Protokolleri: Schnorr Kimlik Protokolü ve AND-OR-NOT Sigma Protokolleri, Parçalı/Tam Homomorfik Şifreleme, Çoklu Sır Paylaşımı ve Uygulamaları (Shamir Sır Paylaşımı), Doğrulanabilir Çoklu Sır Paylaşımı ve Uygulamaları (Feldman Sır Paylaşımı), Eşik Açık Anahtar Şifreleme Sistemleri: ElGamal Grup Anahtar Paylaşımı, Eşik Açık Anahtar Şifreleme Sistemleri: Doğrulanabilir ve Otoritesiz ElGamal Eşik Anahtar Paylaşımı, Elektronik Seçime Giriş ve Kriptografik Gerekler, Elektronik Seçim Protokolleri, Güvenli Bilgi Arama Protokolleri

BM557

Bilgi Güvenliği Yönetimi

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemine Giriş, Bilgi Güvenliği Standartları & Sertifikalandırma (ISO 27001), Diğer Önemli Sandartlar: CobiT, ITIL vb. Güvenli Yazılım Geliştirme (ISO 27034), İş Sürekliliği Yönetimi, Güvenlik Politikaları ve Güvenlik Farkındalığı, Risk Yönetimi, Güvenlik Denetimi ve Bilgi Güvenliği İle İlgili Pratikler, Yasal Hususlar

BM558

Sosyal Ağların Analizi

Giriş, Sosyal Ağ veritabanları ve analiz araçları, Veri Madenciliği algoritmaları, Çizge tabanlı algoritmalar, Kapalı Grup Tespiti, Öbekleme Algoritmaları, Sınıflandırma Algoritmaları, Web arama.

BM559

Akıllı Kart Uygulamaları

Akıllı kart nedir? Nasıl çalışır? Tarihçesi, A.K. okuyucular, Akıllı kart yaşam döngüsü, A.K. komutları, standartları, saldırı teknolojileri, uygulamaları, A.K. ile kimlik doğrulama, A.K. ehliyet/pasaport uygulaması, A.K. ile eimza, A.K. ile ulaşım

BM560

Android Güvenliği

Mobil Güvenlik temel kavramlar, Mobil Platform temelleri, Android platformu güvenlik özellikleri, Android uygulama sızma testi, Mobil Zararlı Yazılım Analizi, Kablosuz Ağ Güvenliği

BM561

Bilgi Edinme Tekniklerine Giriş

Bilgi Edinme Tekniklerinin Açıklanması ve Haberleşme Bilgi Edinme Tekniklerinin Temelleri, Algılama, Sınıflandırma ve Kimliklendirme, Yön Bulma ve Lokalizasyon, Yeni Tanıma Sistemleri  , Radyo Vericilerinin Lokalizasyonu, HF Kanalından Ham Bilginin Otomatik Olarak Üretilmesi, Sinyal Analizi, Titreşim ve Ses Sinyallerinin Analizi, Dil, Konuşma ve Metin İşleme, Sayısal Resimlerin Steganalizi ve Elde Edilen Bilgilerin Birleştirilmesi, Açık Kaynak Bilgi Edinme Yöntemlerine Giriş

BM562

Bilgi Teknolojileri Proje Yönetimi

Proje Yönetimine Giriş, Proje Yönetimi Temel Kavramlar, Traditonal Project Management Methods, PMI/PMBOK, PRINCE2, Agile Project Management, Change Management Methodologies, Process Based Methodologies, Other Aspects of Project Management

BM563

Bulut Bilişimde Güvenlik ve Mahremiyet için Kriptografi

Bulut bilişime giriş, Bulut bilişim ağ yapısı ve sanallaştıma, Bulut bilişim mimarileri, modelleri ve servisleri, Bulut bilişim kaynak yönetimi, denetim ve riayet, Bulut bilişimde veri güvenliği ve depolama, Güvenlik problemleri, Kimlik ve erişim Yönetimi, Mahremiyet problemleri, Güvenli ve şifreli arama, Kısmi/Tam Homomorfik Şifreleme, Mahremiyet tabanlı denetim mekanizmaları, hesaplama tevdi etme işlemleri, Güvenli Silme, Tekilleştirme, Bulut bilişimde güvenlik ve mahremiyet konularında açık problemler

BM564

Büyük Veride Güvenlik ve Mahremiyet

Büyük Veri Nedir ve Büyük Veri Modeli, Büyük Veride Güvenlik ve Mahremiyet Kavramları, Mahremiyet neden önemlidir? Veri Mahremiyeti, Büyük Veride Saldırı ve Güven Modeli, Gerekli Altyapılar: Taahhüt Şemaları, Gerekli Altyapılar: Mahremiyet için Sıfır Bilgi Protokolleri, Büyük Verinin Güvenli İşlenebilmesinde Homomorfik Sistemler, Çoklu Sır Paylaşımı ve Büyük Verideki Uygulamaları, Anonimleştirme ve Kimliksizleştirme, Kimlik ve Nesne Tabanlı Şifrelemenin Büyük Veride Kullanımı, Güvenli Veri Tabanı ve Güvenli Bilgi Arama, Diferansiyel Mahremiyet, Güvenli Veri İşleme: Çok Taraflı Güvenli Hesaplama Yöntemleri, Yao'nun Bozuk Devrelerine giriş, Güvenli Veri Madenciliğinde Yao'nun Bozuk Devrelerinin Kullanımı

BM565

e-İmza Uygulamaları

Açık Anahtar Altyapısı (PKI) için gerekli olan temel kripto, Açık Anahtar Altyapısı, İmza çeşitleri, E-İmza bileşenleri, Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcıları, Elektronik imza mevzuatı, Elektronik imza standartları, Elektronik imza teknolojileri, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ve Elektronik İmza, Kayıtlı Elektronik Posta ve Elektronik İmza, Elektronik imza ve kamu hizmetleri

BM566

Kritik Kimlik Doğrulama Alt Yapıları ve Uygulamaları

Kimlik Doğrulamaya Giriş, Kimlik Doğrulama Teknolojileri, Kritik Kimlik Doğrulama Altyapıları, Kimlik Doğrulama Protokolleri, Kimlik Doğrulamada Risk Yönetimi, Mobil Kimlik Yönetimi, Bulut Kimliği Yönetimi, Kimlik Doğruluğunda Gizlilik, Kimlik Doğrulamada Biyometirik Konular, Kimlik Doğrulamada Yasal ve Siyasi Meseleler

BM567

Siber Güvenlik için Makine Öğrenme Yöntemleri

Veri analizi yöntemlerinin sınıflandırılması, kullanılan araçlar, uygulama alanları, Veri analizi yaşam döngüsü: Veri ön hazırlığı, veri temizleme, birleştirme, ilişkisel ve ilişkisel olmayan veri modelleri, veri görselleştirme ,Büyük veri altyapısı: Hadoop, Dağıtık dosya sistemleri, MapReduce modeli, MapReduce'da kullanılan algoritmalar ,Veri analizinde istatiksel yöntemler: tek boyutlu değişkenler, histogram, ağırlıklı ortalama, varyans, regresyon analizi, doğrusal regresyon ,Makine öğrenmesi: Öğrenme modelleri (sınıflandırma, kümeleme, regresyon), genelleştirme performansı, aşırı öğrenme, Birliktelik kuralları: Problemin tanımı, destek ve güvenilirlik sayısı, FPGrowth, sıralı örüntü çıkarım algoritmaları, Sınıflandırma: Problem tanımı, Sınıflandırma modelleri: mantıksal, metrik ve rassal, Karar ağaçları, Naive Bayes, Destek Vektör Makineleri, Yapay Sinir Ağları: Evrimsel (Convolutional) ağlar, derin öğrenme, genelleştirilmiş ağlar, Kümeleme yöntemleri: K-ortalamalar, Hiyerarşik yöntemler. Yoğunluk ölçümleri, Yüksek boyutlu veri üzerinde sınıflandırma ,Anomali tespiti: İstatiksel yöntemler, Kümeleme ve sınıflandırma tabanlı yaklaşımlar, Mahremiyet korumalı veri analizi: mahrem kişisel veriler ifşa edilmeden veri üzerinde analiz

BM568

Siber-Fiziksel Sistemler ve Nesnelerin Internetinde Siber Güvenlik

 

BM569

Simetrik Şifreleme Algoritmalarının Güvenliği

Asimetrik şifreleme, simetrik şifreleme, temel analiz ve güvenlik kavramları, Blok şifreleme algoritmalarına giriş, Dizi şifreleme algoritmalarına giriş, Blok şifreleme algoritmalarının güvenlik analizleri: (DES'in güvenlik analizleri. Farksal atak, prensipleri, güvenlik ölçütleri., Doğrusal atak, prensipleri, güvenlik ölçütleri, AES, tasarım felsefesi ve güvenlik analizleri, AES'e yapılan ataklar) Dizi şifreleme algoritmaları güvenlik analizleri : (LFSR tabanlı dizi şifreleme algoritmaları analizleri, doğrusal karmaşıklık , Korelasyon atakları, böl ve fethet atakları, tahmin et ve belirle atakları, İçsel durum ele geçirme atakları, tekrar senkronlama atakları ve güvenlik ölçütleri, Modern dizi şifreleme algoritmaları analizleri ) , Asıllamalı şifreleme algoritmaları (AE) ve mesaj asıllama algoritmaları (MAC); güvenlik analizleri-

BM570

Sızma Testleri & Güvenlik Denetimleri 1

Temel kavramlar, PenTest, Planlama, Amaç, Riskler, Raporlama, Temel Linux Bilgisi: komutlar, dosya sistemi, network, servisler, kullanıcılar, Temel Ağ Bilgisi: OSI referans mimarisi, IP adres aralıkları, DHCP, ağ adres dönüşümü, ICMP, TCP/UDP, Keşif ve Zafiyet Tarama: Açık sunucu tespiti, ağ topolojisi, açık portlar, versiyonlar, işletim sistemi, Laboratuvar uygulaması, Etki Alanı: Yönetici hakkı elde etme, hak yükseltme, kalıcı olma, gizlilik, Ddos Testleri: Dos, DdoS, RoBotNetwork, Erişilebilirlik, Ağ sızma testleri: Ağı dinleme, mac adres tablosu doldurma, arp zehirlenmesi, dhcp sunucusu IP havuzunu doldurma, vlan hopping, Veritabanı Sızma Testleri: Keşif, NMap scriptleri, metasploit, Explotation, Post-Explotation,  Korunma yöntemleri, STIG, Laboratuvar uygulaması, Web Uygulamaları Sızma Testi: Teknolojiler, bilgi toplama, girdi/çıktı tespiti, kimlik denetimi, yetkilendirme, oturum yönetimi, Laboratuvar uygulaması, Sosyal Mühendislik:  Oltalama, Tersine sosyal mühendislik, Laboratuvar uygulaması

BM571

Yazılım Güvenliği

 

BM572

Yazılım Test ve Kalite Değerlendirme Teknikleri

Yazılım Test ve Kalite Değerlendirme Tekniklerine Giriş, 25010 Yazılım Ürün Kalitesi Modeli, Yazılım Testinin Temelleri, Yazılım Yaşam Döngüsü Boyunca Test, Statik Teknikler, Test Tasarım Teknikleri, Test Yönetimi, Test İçin Araç Desteği, Yazılım Kalitesi metrikleri, Uygulama Güvenliği ve Statik Kod Analizi, Kullanılabilirlik ve Performans Verimliliği, Bakım Yapılabilirlik ve Güvenilirlik

BM573

Zararlı Yazılım Analizi

Malware Temel kavramlar, Zararlı Yazılım Tanımı, Amaçları, Analiz Gereksinimleri,Genel Analiz Yöntemleri, Temel Statik Analiz : Temel Statik Teknikler, Windows ve Linux İşletim Sistemleri için Temel Statik Analiz Yöntemleri, Davranış Analizi: Davranış Analiz nedir? Davranış Analizi araçları. Davranış Analiz Süreci, Assembly: Bellek Yönetimi Analizi, İşlemci bazında mimarilerin tanıtımı, X86 Yazmaçların, Komut setlerinin tanıtımı, Komut setleri için aritmetik, katar işlemleri, Kod Analizi : Ayırıcı ve ayıklayıcı kavramları, IDA Pro, GDB araçlarının incelenmesi, Ayıklayıcı ve makine kodlarının incelenmesi. Hata ayıklama işlemi ve ilgili yazılım araçlarının kullanılması. Laboratuvar uygulaması, Statik Analiz Engelleme Yöntemleri : Komutlar arası işlemler. Paketleyiciler, Dinamik Analiz Engelleme Yöntemleri : Davranış Analizinden Korunma Yöntemleri, Hata Ayıklama Engelleme Yöntemleri, Laboratuvar uygulaması, Paket Açma Yöntemleri: Paket Uygulamaların İncelenmesi, Genel Bellek Döküm Analizi, Zararlı Yazılım Gizleme Yöntemleri: Zararlı Yazılım Özellikleri, Saklı Çalışma Yöntemleri, Downloader, Dropper, Backdoor, Bilgi Çalma gibi kavramların incelenmesi, Bellek Döküm Analizi: Temel Bellek Analizi, Volatility aracının incelenmesi, Web kaynaklı zararlı yazılımların incelenmesi: Çevrimiçi Web Sitesi Tarayıcıları, Wget ve Curl İncelemesi, Karıştırılmış Javascript Kodlarının Analizi, Adobe Flash Tabanlı Zararlı Yazılım İncelemesi, Zararlı Dökümanların İncelenmesi: Zararlı Dökümanları Oluştururken Kullanılan Teknikler, PDF dosya yapısı ve analiz araçları, İleri Zararlı Yazılım Analizi: Kabuk kodu analizi, C++ kod analizi, 64 bit tabanlı zararlı yazılımların incelenmesi

BM574

Eliptik Eğriler

Grup yasası, Projektif koordinatlar, Noktasal çarpım, Sonlu cisimler, Tamsayı aritmetiği,  Sonlu cisim aritmetiği,  İzojeniler, Derece ve ayrılabilirlik, Endomorfizma halkaları, Weil eşleştirmesi, Hasse Teoremi, Grup mertebesini belirlemek,  Ayrık logaritma problemi için algoritmalar, Eliptik eğri kriptografisi, Endomorfizma cebirleri, Kompleks çarpım, Karmaşıklık sınıfları, Kuantum hesaplama, Post-kuantum kriptografi, İzojeni-tabanlı kriptografi  (Saklı Altgrup Problemi, Sınıf grubu etkisi, Sıradan eğriler, Süpersingüler eğriler)

BM575

Dağıtılmış Veri İşleme

Dağıtılmış dosya hizmetleri, disk hizmeti, hareket hizmeti, adlandırma ve katalog hizmeti, OSI dosya hizmeti. Dağıtılmış sistemlerde ölümcül kilitlenme, merkezi ve dağıtılmış ölümcül kilitlenme sezme algoritmaları, ölümcül kilitlenme çözme. Özkaynak koruması, erişim denetleme yaklaşımları, erişim matrisi modeli, bilgi akışı modeli, güvenlik çekirdeği mekanizması, dağıtılmış matris erişim denetimi, dağıtılmış güvenlik çekirdeği gerçekleme. Haberleşme güvenliği ve kullanıcı asıllama, dağıtılmış bilgisayar sistemlerinde süreçler arası haberleşmede güvenlik konulan, sayısal imzalar, dağıtılmış sistemlerde güvenlik hizmetleri ve mekanizmalan, ISO/OSI modelinde güvenlik hizmetleri.

BM576

Paralel Bilgi İşleme ve Çok İşlemcili Sistemler

Paralel işleme giriş. Flynn'in sınıflandırnıası. Başanm parametreleri. UMA, NUMA, COMA modelleri. Vektör süperbilgisayar ve SIMD modelleri. Pram ve VLSI modelleri. Sistem arabağlaşım mimarileri: Ortak yol, Çok kapılı bellek, Crossbar, Anahtar modülü, Çok katlı arabağlaşım ağı, Dönen ağ. Cep tutarlılığı problemi. Gözetlemeli yol protokolleri. Rehber tabanlı protokollar. Donanım tabanlı senkronizasyon mekanizmalan. Çok bilgisayarlı yapılar. Mesaj geçirme mekanizmalan. Programlardaki paralellik. Program bölmeleme ve iş sıralama. Program akış mekanizmaları. Vektör işlem ilkeleri. Çok vektörlü çoklu işlemciler. Zincirli vektör işlem. SIMD düzeni. Gecikme gizleme teknikleri. Çok lifli çalışma ilkeleri. İnce taneli çoklu bilgisayarlar. Ölçeklenebilir ve çok lifli mimariler. Veri akış mimarisi.

BM577

Dönem Projesi (Tezsiz Yüksek Lisans)

Dönem projesi dersi kredisiz olup öğrencinin mezun olacağı yarıyılda alınır, danışman tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

BM578

Sayısal Ses Ve Konuşma İşleme

 • Bu derste sayısal ses işlemenin temellerinden sonra diyalog, konuşma tanıma ve konuşma sentezi gibi uygulama alanları yapay öğrenme çerçevesinde incelenir.
 • Bu dersin sonunda öğrenciler, sayısal ses ve konuşma sistemlerinin yeteneklerini, zorluklarını ve sonuçlarını yorumlayabilecek ve önde gelen yapay öğrenme odaklı ses ve konuşma işleme teknolojisinin geliştirilmesinde rol almaya hazır olacaktır.
 • BM597

  İleri Mühendislik Matematiği

  Diferansiyel Denklemler, Güç Serileri,Legendre Fonksiyonları, Gamma Fonksiyonları, Tekil İntegraller, BesselFonksiyonları, Laplace Dönüşümü, Kantitativ Yöntemler ve Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümü, Sınır Değer Problemleri, Kompleks Sayılar ve Kompleks Düzlem.

  BM598

  Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik (Zorunlu)

  Bu ders ile, öğrencilerin bilimsel düşünebilme ve çalışabilme yeteneklerinin geliştirilmesi, çalışma ve araştırmalarında her türlü ön yargıdan uzak durarak, bilimsel yöntemi kullanabilmeleri amaçlanmıştır. Bu amaçla da bir araştırmayı bilimsel disiplin içerisinde inceleyebilecek ve sonuçlara ulaşabilecek yöntem bilgisi verilmektedir. Bu kapsamda; Bilgi ve Kaynağı, Bilimin Tanımı, İşlevi ve Türleri, Bilimsel Yöntemin Tanımı ve Temel Nitelikleri, Araştırmanın  Tanımı ve Süreçleri (Giriş, Bulgular ve Yorum, Özet, Yargı ve Öneriler). Bir araştırmada yer alan Giriş bölümü ile ilgili olarak; Amaç, Önem, Yöntem (Tarama ve Deneme Modelleri, Evren ve Örneklem), Veriler ve Toplanması (Ölçme, Gözlem, Görüşme, Yazışma Belgesel Tarama), Bulgular ve Yorum, Özet, Yargı ve Öneriler. Bir araştırmada Geçici Anahtar hazırlamanın önemi ve hazırlanmış bir Geçici Anahtarın Tartışılması. Bir araştırmada Araştırma Önerisinin hazırlamanın önemi ve hazırlanmış bir Araştırma Önerisinin Tartışılması. Kaynak gösterme ve alıntı yapma teknikleri konuları işlenmektedir.

  BM599

  Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi

  Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm yüksek lisans öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

  BM600

  Doktora Tezi (Kredisiz)

  Doktor unvanı alabilmek için öğrenci ve öğretim üyesi arasında düzenlenen araştırma programı. Öğrenciler bu derse beşinci sömestirden itibaren tez araştırmasının ve yazımının gerçekleştirildiği bütün dönemler için kayıt olurlar.

  BM601

  Doktora Semineri (Kredisiz)

  Bu seminer, Bilgisayar Mühendisliği'nin farklı alanlarında araştırma yapma, ilgilerini artırmak için düzenlenmiştir. Doktora öğrencileri bu dersi almak ve gereklerini yerine getirmek zorundadır.

  BM699

  Doktora Uzmanlık Alan Dersi

  Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm yüksek lisans öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

  BM700

  Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi

  Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm yüksek lisans öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

  BM800

  Doktora Uzmanlık Alan Dersi

  Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm doktora öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.