Başvuru

Lisansüstü Eğitim Başvuruları

 • 1. Lisansüstü programlara öğrenci alımı ile ilgili duyurular Hezârfen Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü ve/veya MSÜ Rektörlüğü internet sitesi üzerinden ilan edilir. (Geçmiş yıllara ait öğrenci başvuru, seçim, alım ilan metinlerini Tüm Duyurular sayfasından inceleyebilirsiniz.)
 • 2. Başvuru koşulları ve şartları ilan metni içinde yer alır.
 • 3. Başvuru takviminde belirtilen süreler içerisinde başvurular Hezârfen Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsüne gelinerek şahsen yapılır.
 • 4. Başvuru koşullarını sağlayan adaylar bilim sınavı ve mülakatlar için e-posta veya telefon ile faaliyet takviminde belirtilen süre içinde mülakat aşamasına davet edilir.
 • 5. Faaliyet takviminde belirtilen süreler içinde yüksek lisans mülakatları ile doktora bilim sınavı ve mülakatları yapılır.
 • 6. Sonuçların e-posta veya telefon aracılığı ile adaylara bildirilir ve başarılı olanlar kayıt işlemleri için davet edilir.
 • 7. Asıl listede yer alan adayların faaliyet takviminde belirtilen tarih aralığında kayıtlarının yapılması beklenir.
 • 8. Kayıt yaptırmayan adaylar yerine yedek listede yer alan adayların kayıtlarının yapılması faaliyet takviminde belirtilen süre aralığında gerçekleştirilir.
 • 9. Faaliyet takviminde belirtilen tarihte yüksek lisans ve doktora programlarının eğitimine başlanır.

Özel Öğrenci Başvuruları

 • 1. Lisansüstü programlara öğrenci alımı ile ilgili duyurular Hezârfen Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü ve/veya MSÜ Rektörlüğü internet sitesi üzerinden ilan edilir.
 • 2. Başvuru takviminde belirtilen lisansüstü program başvurusu asil/yedek kesin kayıt süreleri içerisinde özel öğrenci başvuruları Özel Öğrencilik Başvuru Dilekçesi ile enstitüye gelinerek şahsen yapılır.
 • 3. Özel öğrenci statüsünde bir derse başvurabilmek için bir yüksek öğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini arttırmak isteyen kişiler başvurda bulunabilir. Adaylar öğrenci/mezun durumlarını başvuru esnasında belgelemek zorundadır.
 • 4. Sınıf mevcudu, fiziksel alt yapı, öğretim elemanı sayısı yeterliliği ve eğitim-öğretim sisteminin uygunluğu gibi hususlar göz önünde bulundurulmak koşuluyla, ilgili Enstitü ana bilim dalı başkanlığının görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile lisansüstü derslere adaylar öğrenci olarak kabul edilebilir.
 • 5. Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir öğretim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez.
 • 6. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, öğrencilik haklarından yararlanamaz.
 • 7. Özel öğrenci statüsünde ders alan öğrencilere diploma verilmez, bunun yerine izledikleri dersleri ve bu derslerden aldıkları notları gösterir bir belge verilir.
 • 9. Faaliyet takviminde belirtilen tarihte, yüksek lisans ve doktora programlarının eğitime başlamasıyla derslere başlanır.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

 • 1. Yatay geçiş kontenjanları ve kontenjanlara başvurabilecek öğrencilerin programları, anabilim dalı başkanlıklarının görüşü alınarak Enstitü Kurulunun teklifi ve Senato kararıyla belirlenir ve ilân edilir.
 • 2. Üniversite bünyesinde bulunan Enstitüler de dâhil olmak üzere diğer bir yükseköğretim kurumundaki bir lisansüstü programda en az bir yarıyılı tamamlamış ve genel ağırlıklı not ortalaması en az 3,00 olan başarılı öğrenciler, tez danışmanının yazılı onayını almak, süresi içinde gerekli belgelerle başvurmak koşuluyla, Enstitüde yürütülen lisansüstü programlara yatay geçiş yolu ile kabul edilebilir.
 • 3. Anabilim Dalı Başkanlığı yatay geçiş başvurusunu değerlendirir, öğrencinin mevcut şekliyle kabulü, tez konusunun değiştirilmesi veya ilave ders alınması yönündeki görüşünü Enstitü Yönetim Kuruluna bildirir.
 • 4. Enstitü Yönetim Kurulunca alınan kararda, öğrencinin kabul edildiği programdaki ders yükümlülüklerinin hangilerinden muaf tutulacağı, ilave ders alıp almayacağı ve tez konusunun değiştirilmesine ilişkin hususlar, tez danışmanının ve ilgili Anabilim Dalı Başkanının görüşü alınarak ayrıca belirtilir. Öğrenci yatay geçiş yaptığında Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen şartları kabul etmiş sayılır.
 • 5. Diğer kurumda alınan, öğrenci kabul komisyonu tarafından eşdeğerliliği kabul edilen, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından geçerliliği onaylanan başarılmış derslerin notları öğrencinin not çizelgesine Enstitüde uygulanan kredi karşılığıyla geçer.
 • 6. Yatay geçiş yolu ile kabul edilen öğrenciler gerektiğinde, Enstitü anabilim dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile bilimsel hazırlık programına tâbi tutulurlar.
 • 7. Hangi anabilim dalından, hangi anabilim dalına yatay geçiş yapılabileceği ve yatay geçiş kontenjanları, ilgili anabilim dalı başkanlıklarının görüşü alınarak Enstitü Kurulunun teklifi ve Senatonun onayı ile her ders yılı başında belirlenir ve duyurulur.
 • 8. Yatay geçiş yoluyla kabul edilen öğrencilerin dosyası ilgili enstitüden istenir ve intibak işlemleri yapılır. Yatay geçiş yoluyla enstitüden ayrılan öğrencinin ise dosya muhteviyatı, yatay geçiş yaptığı enstitünün talebi üzerine fotokopisi alındıktan sonra gönderilir.
 • 9. Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulüne ilişkin diğer hususlar Senato tarafından düzenlenir.