Tezsiz Yüksek Lisans Esasları

Genel Esaslar

 • (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bir anabilim dalında tezli ve/veya tezsiz yüksek lisans programının açılıp açılmayacağı, bu programların hangi Enstitü anabilim dallarında ve nasıl yürütüleceği ile Üniversite yetkisinde olan tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçişe ilişkin hususlar, Enstitü Kurulunun teklifi, Senatonun kararı ve Bakanlık onayı ile belirlenir. Açılması planlanan lisansüstü programlar hakkında Yükseköğretim Kuruluna bilgi verilir.
 • (2) Üniversitede; öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi ile Avrupa Kredi Transfer Sistemi kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli, bu amaçla başka yükseköğretim kurumlarıyla yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslarla uyumlu olarak Enstitü Kurulunca teklif edilir, Senato tarafından karara bağlanır.
 • (3) Yüksek lisans programlarında derse devam zorunludur. Derse devam oranı teorik derslerde en az %70, uygulamalı derslerde en az %80'dir.
 • (4) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavı ile lisansüstü eğitime giriş sınavı aynı koşullarda uygulanmış olmak kaydıyla, tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında yatay geçişe izin vermek, Enstitü Yönetim Kurulunun yetkisindedir.
 • (5) Yüksek lisans programları arasında geçiş yapan öğrencinin ilk programda geçirdiği süre, geçiş yaptığı program için öngörülen süreden sayılır. Geçiş başvuruları her eğitim-öğretim yarıyılı başında yapılabilir ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının uygun görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. İlgili Enstitü anabilim dalı gerekli hâllerde geçiş yapmış olan öğrenciye ek ders alma zorunluluğu getirebilir.
 • (6) Yüksek lisans programları, yurt içi ve yurt dışında ortak programlar şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama usulleri, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslarla uyumlu olarak, Enstitü Kurulunun teklifi ile Senato tarafından belirlenir.

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

 • (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.
 • (2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS kredisinden az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Dönem projesinin konusunun belirlenmesi, değiştirilmesi, sonuçlandırılması ve savunma sınavının icrasına ilişkin hususlar, Senato tarafından belirlenir.
 • (3) Öğrencinin alacağı derslerin en fazla üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.
 • (4) Senato tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir. Yeterlik sınavında jüri teşkil edilip edilmeyeceği ve sınavın icrasına ilişkin hususlar, Senato tarafından belirlenir.
 • (5) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.

Süre

 • (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesi gereğince atanmış olan akademik danışman, öğrencinin ilişkisinin kesilmesine dair gerekçeli bir rapor hazırlar ve Enstitü Müdürlüğüne sunar.

Danışmanın Atanması

 • (1) Tezsiz yüksek lisans programında Enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya Enstitü Kurulu tarafından belirlenen nitelikteki doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini öğrenci kayıt yaptırdığı zaman belirler.